Einar Mattsson Fastighets AB

Einar Mattsson Fastighets AB är en av Stockholms större ägare av bostadsfastigheter. Med ett långsiktigt ägarperspektiv strävar vi efter ett proaktivt och effektivt förhållningssätt. Där vi i ägande, förvaltning och utveckling ser till både den enskilda fastighetens och hela fastighetsbeståndets förbättrings- och förändringsbehov.

Fastighetsbolaget äger, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Storstockholm. Bolagets beställar- och byggherreorganisation gör att vi kan erhålla god kvalitet i förvaltnings- och byggtjänster. Något som ger förutsättningar för att fastighetsbeståndet förvaltas, utvecklas och nyproduceras med målsättningen att nå en god fastighetsavkastning.

En förvaltning i framkant

För förvaltning av fastigheterna samarbetar vi med Einar Mattsson Byggnads AB. Utifrån en tydligt definierad målsättning har ett styrnings-, organisations- och kvalitetssystem för förvaltning och utveckling av fastigheterna skapats. Strukturer och rutiner, för till exempel beslut och befogenheter, har upprättats för att se till att rätt saker görs av rätt person. Rätt nivå av ansvar och mandat att fatta beslut ska finnas där förbättringsmöjligheter kan identifieras så att fel kan upptäckas och åtgärdas.

Einar Mattsson Fastighets AB har hämtat inspiration för hur kommersiella fastigheter ägs, styrs och förvaltas. Vi tillämpar nu det i vår förvaltning av bostadsfastigheter, vilket gör oss unika. Att koncernen ligger i framkanten vad gäller styrning och förvaltning ger en styrka till Einar Mattsson Byggnads AB i deras samarbete med andra fastighetsägare.

Samarbete för effektiva utvecklingsprocesser

När en fastighets förändringsbehov har identifierats som ett möjligt, lämpligt och större utvecklingsprojekt samarbetar vi med byggherreombud. I dessa stora utvecklingsprojekt och potentiella entreprenader företräder byggherreombudet oss och samordnar förstudie, projektering och genomförande. På detta sätt säkerställer vi en god avkastning, ett effektivt resursutnyttjande och ett effektiv genomförande för fastighetsbolaget.