Einar Mattsson koncernen

Organisation

Einar Mattsson AB

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd koncern bestående av fyra bolag och har varit verksam på fastighets- och byggmarknaden sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostäder med ca 5 200 bostäder och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i Stockholms län. Koncernen har ett förvaltningsbolag med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder. Till år 2024 kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra ytterligare 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi.

Koncernledning

Koncernchef, även VD för Einar Mattsson Fastighets AB och Heirloom Asset Management AB

Kommunikationschef

HR-chef

Ekonomi- och finanschef

VD Einar Mattsson Byggnads AB

VD Einar Mattsson Projekt AB

Tf VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Chef inköp och logistik

Fastighetschef

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB erbjuder förvaltningstjänster till fastighetsägare. Vi förvaltar totalt ca 15 000 bostäder varav 5 200 bostäder i Einar Mattssons regi. Koncernens verksamhet att äga, förvalta och utveckla samt bygga ger oss en förståelse för fastighetsägarens affär och vi hjälper till att utveckla fastigheten genom hela dess livscykel. Våra lösningar är genomtänkta, långsiktiga och präglas av stor omtanke om de boende. För oss är det viktigt med hög kvalitet därför arbetar vi arbetar systematiskt med att utveckla processer och tjänster.

Ledningsgrupp

Tf VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Avdelningschef teknisk förvaltning

Tf avdelningschef EMF och chef ekonomisk förvaltning

Avdelningschef externa uppdrag

Chef Servicecenter

Chef fastighetsutveckling

Einar Mattsson Projekt AB

Einar Mattsson Projekt AB arbetar med att utveckla fastigheter och bostäder från ax till limpa. Det som särskiljer oss från resten är bland annat att vi har ett förvaltningstänkande i botten. Det innebär att bostäderna vi skapar ska ha en standard utöver det vanliga. Bostäderna ska vara lättskötta och effektiva med goda energivärden, hållbara materialval och flexibla lägenheter som går att anpassa över tid, utan att tumma på kvaliteten. Det ska vara enkelt och tryggt att bo i en bostad av Einar Mattsson.

Ledningsgrupp

VD Einar Mattsson Projekt AB

Projektutvecklingschef

Produktutvecklare

Sälj- och marknadschef

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB är koncernens produktionsbolag som säkrar en effektiv och högkvalitativ nybyggnads- och renoveringsverksamhet. I fokus är hög kvalitet, hållbarhet och ständig utveckling för bästa resultat för våra kunder. Våra lösningar är genomtänkta, framsynta och präglas av stor omtanke om de boende. Vi tar ansvar för helheten, alltifrån hållbara och kvalitativa material till beprövade metoder samt en slutprodukt för kundens bästa. Byggproduktionen har cirka 150 medarbetare.

Ledningsgrupp

VD Einar Mattsson Byggnads AB

Verksamhetsutvecklingschef

Eftermarknadsansvarig

HR-specialist

Projektchef

Projektchef

Projektchef

Projektchef

Projektchef

Einar Mattsson Fastighets AB

Einar Mattsson Fastighets AB är en av Stockholms större ägare av bostadsfastigheter. Fastighetsbolaget äger, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter.

Koncernens verksamhet att äga, förvalta, utveckla samt bygga ger en bred kompetens och djup förståelse för fastighetsbranschens olika grenar, vilket vi tar tillvara på. Bolagets beställar- och byggherreorganisation gör att vi kan erhålla god kvalitet i förvaltnings- och byggtjänster. Vi ser till att ägande, förvaltning och utveckling ser både den enskilda fastighetens och hela fastighetsbeståndets förbättrings- och förändringsbehov.

Så kan vi säkerställa en god avkastning, ett effektivt resursutnyttjande och genomförande för fastighetsbolaget.

Fastighetschef

Fråga oss