Einar Mattsson koncernen

Einar Mattsson AB

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattssonsfären Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen med genomförandekraft i alla konjunkturer. Den kommande tioårsperioden kommer Einar Mattsson att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernens förvaltningsbolag förvaltar drygt 14 000 bostäder åt en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.

Koncernledning

Koncernchef, även VD för Einar Mattsson Fastighets AB och Heirloom Asset Management AB

Kommunikationschef

HR-chef

Ekonomi- och finanschef

Hållbarhetsutvecklingschef

VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

VD Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB

Fastighetschef

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB förvaltar drygt 14 000 bostäder samt kommersiella lokaler till ett värde om 60 miljarder kronor. Bolaget förvaltar bostäder och lokaler för en bred och etablerad grupp av fastighetsägare såväl som Einar Mattssons 6 000 egna bostäder. Med ett långsiktigt perspektiv på fastighetsaffären och gedigen kunskap erbjuder Einar Mattsson fastighetsägare en trygg, personlig och proaktiv förvaltning i syfte att utveckla kundens fastighetsvärden.

Ledningsgrupp

VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Avdelningschef teknisk förvaltning

Avdelningschef administrativ förvaltning

Affärs- och verksamhetsutveckling

Chef fastighetsutveckling

Gruppchef extern teknisk förvaltning

Avdelningschef teknik och energi

Avdelningschef ekonomisk förvaltning

Affärscontroller

Einar Mattsson Projekt AB

Einar Mattsson är en långsiktig fastighetsaktör som varit verksam på Stockholms bostadsmarknad i drygt 85 år. Med 6 000 bostäder är vi idag Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder. Einar Mattsson Projekt AB är det dotterbolag som arbetar med att utveckla nya bostads- eller hyresrätter i alla konjunkturcykler. Det görs i Stockholmsregionen där råmark eller projektfastigheter förvärvas och utvecklas till efterfrågade bostäder. Einar Mattsson är en av de mest aktiva projektutvecklarna i regionen och har som mål att färdigställa minst 4000 bostäder under en tioårsperiod.

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB är koncernens produktionsbolag som med egna hantverkare och platsledning säkrar en effektiv och högkvalitativ nybyggnads- och renoveringsverksamhet för vårt projekt – respektive fastighetsbolag. Einar Mattsson-koncernen har varit verksam på Storstockholms bygg- och fastighetsmarknad sedan 1935. Målet att inom en tioårsperiod uppföra ytterligare 4 000 nya bostäder för egen regi i Storstockholm och genomföra nödvändiga renoveringar och utveckling i det befintliga beståndet.

Gemensam ledningsgrupp för Einar Mattsson Projekt AB och Einar Mattsson Byggnads AB

VD Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB

Arbetschef och ansvarig för logistikcenter

Affärsutvecklingschef

Sälj- och marknadschef

Projektutvecklingschef

Verksamhetsuvtvecklingschef

Inköp- och kalkylchef

HR Business Partner

Affärscontroller

Einar Mattsson Fastighets AB

Einar Mattsson Fastighets AB är en av Stockholms större ägare av bostadsfastigheter. Fastighetsbolaget äger, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter.

Koncernens verksamhet att äga, förvalta, utveckla samt bygga ger en bred kompetens och djup förståelse för fastighetsbranschens olika grenar, vilket vi tar tillvara på. Bolagets beställar- och byggherreorganisation gör att vi kan erhålla god kvalitet i förvaltnings- och byggtjänster. Vi ser till att ägande, förvaltning och utveckling ser både den enskilda fastighetens och hela fastighetsbeståndets förbättrings- och förändringsbehov.

Så kan vi säkerställa en god avkastning, ett effektivt resursutnyttjande och genomförande för fastighetsbolaget.

Fastighetschef

Fråga oss