Stambyte och renovering av huset

Vi besiktigar regelbundet husens skick och gör en långsiktig planering för renovering av fastigheterna. Om vi ska renovera där du bor får du i god tid en särskild information om våra planer och vad de innebär för dig som bor i huset. 

Husens tak, fasader och tekniska installationer har en begränsad livslängd. Därför krävs att vi regelbundet genomför statusbesiktningar för att undersöka husens skick och eventuella renoveringsbehov.
 
Här nedan kan du läsa om de renoveringar som blir aktuella i ett hus med intervaller om 10-70 år. Inför en renovering i fastigheten får du som bor i lägenheten information i god tid.

renovering_byggställning_2_960.jpg

Fönsterrenoveringar genomförs med ett intervall på cirka 10 år. Arbetet kan antingen göras på plats eller genom att vi tar ut de yttre fönsterbågarna. Under tiden arbetet pågår sätter vi ett väderskydd för fönstren.
 
Om det finns behov byter vi ut delar eller hela fönster.
Arbetsmoment
 • Skrapa bort färg
 • Laga trasiga trädelar
 • Måla
 • Besiktiga och åtgärda eventuella besiktningsanmärkningar
Så här påverkas du
 • Entreprenören behöver tillträde till lägenheten för att genomföra renoveringen. Arbetet pågår vardagar under dagtid och på grund av torktider behöver entreprenören tillträde till lägenheten vid flera tillfällen. 
 • Tyvärr medför arbetet både buller och damm, men vi täcker med plast och gör vad vi kan för att hindra att det dammar in i lägenheten. 
 • Om fönster plockas bort sätter vi ett väderskydd på utsidan av fönstren. Väderskyddet gör att det kommer in mindre ljus i lägenheten.

renovering_fönster_960.jpg

Väderskydd för fönster

Vid en fasadrenovering rustar vi upp fasaden genom att byta puts och måla om. I samband med fasadrenoveringar genomförs vid behov även renovering av balkonger och fönster.
 
För att kunna renovera fasaden behöver vi sätta upp en byggnadsställning och i samband med putsarbetena på fasaden kommer fönstren att plastas in.
Arbetsmoment
 • Knacka ned gammal puts
 • Lägga på ny puts
 • Färga in putsen
 • Besiktiga och åtgärda eventuella besiktningsanmärkningar
Så här påverkas du
 • Det låter och dammar när putsen ska knackas ned och bytas ut. 
 • Byggnadsställningen och plasten för fönstren gör att det kommer in mindre ljus i lägenheten och att du behöver hålla fönstren stängda under tiden arbetet pågår. 

renovering_byggställning_2_960.jpg

Byggställning med skyddsplast

En balkongrenovering kan omfatta bilning av balkongplattan och byte eller målning av räcket. Det bullrar en hel del om balkongplattan behöver bilas bort och bytas ut.  För att kunna renovera balkongen bygger vi en ställning utmed fasaden.

Arbetsmoment

 • Lagning eller byte av balkongplatta
 • Målning eller byte av balkongräcke
 • Besiktiga och åtgärda eventuella besiktningsanmärkningar

Så här påverkas du

 • Arbetet pågår vardagar under dagtid.
 • Vid balkongbilning bullrar och vibrerar det rejält. 
 • Av säkerhetsskäl låses balkongdörren från utsidan och du kommer inte ha tillgång till balkongen förrän arbetet är besiktigat och godkänt.

Så bidrar du

 • Du behöver tömma balkongen innan arbetet påbörjas. 
 • Plocka ner termometer och vädringsställ om du vill ha kvar dessa efter renoveringen.

 

renovering_byggställning_960.jpg

Byggställning

Rör för vatten och avlopp slits ut på 50-60 år och behöver då bytas för att inte riskera att det blir vattenläckor i huset.
 
Vid stambytet byts också tätskikt och ytskikt i badrum och wc, och det är även vanligt att köken byggs om vid ett stambyte.
 
I samband med ett stambyte är det vanligt att vi också genomför åtgärder för att uppdatera husets funktioner till dagens standard och krav. Vilka övriga renoveringar som behöver göras varierar mellan olika fastigheter. Det kan handla om att uppgradera elen till dagens standard, byta fönster, renovera allmänna utrymmen och dränera om. Våra förstudier visar vilket behov just din fastighet har.
 
Detta görs vid ett stambyte
 • Byte av vatten- och avloppsrören i kök, badrum och eventuell separat toalett. 
 • Badrummet moderniseras med nya ytskikt - kakel på väggar och klinker på golv - samtidigt byts all övrig utrustning ut.
 • Husets behov och allmänna skick avgör ombyggnad och renovering utöver själva stambytet.
Vi behöver ett godkännande
Enligt lagen behöver hyresgäster skriftligt godkänna åtgärder som höjer standarden i en fastighet. I god tid före byggstart blir du inbjuden till informationsmöte/samråd och får en godkännandeblankett att skriva under. 
 
Om alla hyresgäster inte godkänner åtgärderna har vi som hyresvärd möjlighet att ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Nämnden prövar då om hyresgästerna har sakliga skäl till att ombyggnaden inte ska genomföras. Finner nämnden att åtgärden är skälig genomför vi renoveringen.
 
I samband med ett stambyte och ombyggnad förhandlar vi om ny hyra med Hyresgästföreningen.
Boende under renoveringen
Beroende på renoveringens omfattning bor du kvar eller flyttar till tillfälligt boende under tiden vi arbetar i lägenheten.  
 • Vid kvarboende får tillgång till dusch/WC/kök i bodar på gården. Även skogstoalett i lägenheten är ett alternativ.
 • Om vi behöver tomställa lägenheterna för att genomföra renoveringen erbjuds du ett tillfälligt boende. Du kan också välja att mot hyresfritt själv ordna med tillfälligt boende, t ex i sommarstuga eller hos en vän.

 

stambyte_plast_960.jpg

Vi täcker med plast.

stambyte_bilning_960.jpg

Bilning av badrum vid stambyte.

stambyte_badrum_960.jpg

Nytt tätskikt och kakel i badrum

I äldre innerstadsfastigheter finns ofta en innergård som hör till fastigheten. Ibland finns behöv av att dränera runt husen eller att rusta upp bjälklag för utrymmen under gården. Vi genomför då en gårdsrenovering som kan innebära en hel del buller.

För att skydda innergården mot regn och snö under tiden vi arbetar, monteras ett väderskydd i form av ett provisoriskt tak.

Arbetsmoment
 • Bortforsling av jord, plattor och asfalt
 • Bilning av betongplatta och bjälklag
 • Bygga upp nya bärande element och gjuta golv/tak
 • Återställa och skapa en trivsam gård

renovering_gård_bilning_960.jpg

Jord och betong bilas bort.

renovering_gård_960.jpg

Efter att bjälklag byggts upp igen, återställs innergården.

renovering_gård_återställd_960.jpg

För att garantera en god inomhusluft i våra bostäder genomför vi enligt plan- och bygglagen regelbundet ventilationskontroller. Vid en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, kontrolleras så att ventilationssystemet förser lägenheten med tillräckligt med luft.

Arbetsmoment
 • Kontroll av spisfläkt
 • Kontroll av flöde vid frånluftsventiler i kök och badrum
 • Eventuella åtgärder och efterkontroll
Så här hjälper du till
 • Plocka bort föremål som kan vara i vägen vid mätning av köksfläkt
 • Se till att det är fritt framför frånluftsventiler i badrum och kök
För att upptäcka om det finns radonhalter som överstiger godkända värden mäter vi regelbundet radonnivån i våra fastigheter.
 
Folkhälsomyndighetens riktvärde för bostäder är 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter) luft. Om en radonhalt över 200 Bq/m3 upptäcks gör vi en radonutredning för att få reda på om radonet kommer ifrån marken och/eller byggnadsmaterialet. Sedan åtgärdar vi problemet genom till exempel förändring av ventilationen, tätning eller radonfläkt. Efter åtgärd mäter vi radonhalten igen.
Så här går en mätning till
 • Vi placerar mätdosor i din lägenhet.
 • Mätning pågår under två månader, oftast under vinterhalvåret.
 • Det är viktigt att dosorna inte flyttas på.
 • För att mätningen ska bli rätt behöver du låta luftventilerna i lägenheten vara öppna hela tiden så att de släpper in frisk luft i lägenheten.
Om radon
Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i marken och som ibland tar sig upp till markytan och in i byggnader. Radon i inomhusluft kan också komma från vissa byggnadsmaterial. Det finns alltså alltid en viss mängd radon i luften, både ute och inne. 
 
Vi följer Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer och mäter radonhalten i alla lägenheter på markplan och i cirka 20 procent av övriga lägenheter.
 
 
Fråga oss