Allt handlar om balans – miljömässigt, socialt och ekonomiskt

Vi vet att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av miljö och klimatpåverkan. Hur tänker Einar Mattsson kring utmaningarna och möjligheterna på hållbarhetsresan? Möt Johanna Wikander, den första hållbarhetsutvecklingschefen i koncernen.

EinarM_0491.jpg

DET KULTURELLA ARVET är starkt inom Einar Mattsson-koncernen. Verksamheten präglades tidigt av värderingarna god etik, kvalitet och långsiktighet. Idag är det tydligt att Einar startade en hållbarhetsresa långt innan uttrycket ”hållbarhet” fanns på kartan. ”Att Einar Mattsson är ett bolag med tradition som samtidigt vill vara nytänkande var något som tilltalade mig redan innan jag började här. Liksom synen på hållbarhet. Allt handlar om balans – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi måste balansera de tre dimensionerna för att kunna nå hållbar utveckling”, förklarar Johanna Wikander, Einar Mattssons första hållbarhetsutvecklingschef.

Strategi för förändring

Johanna tillträdde i augusti 2021 och det nya jobbet rivstartade med uppgiften att leda slutförandet av uppdateringen av koncernens hållbarhetsstrategi och klimatmål.

Du är inte bara ny i koncernen, även din roll är ny. På vilket sätt?

”Det har varit härligt att komma till en organisation med så otroligt stort driv – inte minst i hållbarhetsfrågorna. Vi har massor av kompetenta medarbetare som gör ett mycket bra jobb inom hållbarhet. En av mina främsta uppgifter är att stötta dem genom att tillföra min kompetens, erfarenhet och infallsvinklar”, förklarar Johanna. ”Jag jobbar även mycket med omvärldsbevakning och att analysera vad utvecklingen runt omkring oss betyder för Einar Mattsson, nu och i framtiden. Det jag främst ägnat mig åt under hösten är att leda arbetet med att vidareutveckla vår hållbarhetsstrategi, dess riktning och vilka konkreta målsättningar vi behöver för att styra mot den riktningen. Ta till exempel fokusområdet minskad klimatpåverkan. Vad betyder det för respektive bolag, projekt och delar av verksamheten? För kraven vi ställer på leverantörerna? För utvecklingen av våra processer? Behov av utveckling och innovationer? Vi behöver vara mycket konkreta för att skapa den förändring vi vill ha”.

”Mitt engagemang blev mitt jobb”

Johannas intresse för miljöfrågor väcktes redan i tidiga år när hon fick lära sig om miljöproblemen i Östersjön. Hennes engagemang ledde sedan raka spåret till en magisterexamen i Miljövetenskap vid Linköpings Universitet och därefter till en yrkeskarriär med hållbarhet i fokus

Efter tio år i olika roller på Skanska, inklusive arbete internationellt, tog du beslutet att ändra inriktning. Varför?

”Mitt engagemang blev mitt jobb och nyfikenhet på att lära mer driver mig framåt. Jag ville skaffa mig mer erfarenhet inom förvaltning där det finns ett längre tidsperspektiv, vilket ger nya dimensioner till hållbarhetsarbetet. Därför sökte jag mig till Stockholms stad där jag först var hållbarhetsstrateg på Fastighetskontoret och därefter hållbarhetschef för Stockholmshem under fyra år. Det var otroligt roligt och gav många nya goda kunskaper och erfarenheter”.

Extra fokus på miljö och klimat

Einar Mattssons uppdaterade hållbarhetsstrategi anknyter till FN:s Agenda 2030 och de sjutton globala målen. De tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är lika viktiga i hållbarhetsarbetet, även om strategin just nu har ett extra fokus på den miljömässiga delen.

”Bakgrunden till det är att tempot i klimatarbetet behöver intensifieras och dessutom står vi inför många nya regler och direktiv, med EU-taxonomin som exempel. Det betyder inte att vårt övriga hållbarhetsarbete kopplat till sociala och affärsetiska frågor minskar i betydelse. Här sker ett fortsatt fokuserat arbete”.

Vad är särskilt utmanande med klimatfrågan enligt dig?

”Den ena delen är den höga takten som krävs i klimatomställningen och det gäller särskilt i vår sektor. Byggprojekt har ledtider på många år och det är många kvadratmeter i det befintliga fastighetsbeståndet. Den andra är att vi redan lever i ett förändrat klimat. Vi behöver ställa om samtidigt som vi behöver arbeta med att klimatanpassa städerna och göra dem mer motståndskraftiga mot påfrestningar såsom extrem nederbörd”.

Strategiska fokusområden

I strategiutvecklingen har Einar Mattsson utgått från vad intressenterna säger oss, vad som händer i branschen, samt utvecklingen i vår omvärld – lokalt och globalt.

”Vi är en lokal koncern. Hållbarhetsstrategin ska hjälpa oss att både utveckla oss själva och de bostadsområden där vi verkar i hållbar riktning, samtidigt som klimatfrågan är global”.

Du nämnde tidigare att ni har formulerat strategiska fokusområden för miljöarbetet. Vilka är de och vad innebär de?

Det stämmer. Minska klimatpåverkan är det första av sex stycken fokusområden. Det är inriktat på effektivare energianvändning, samt att på olika sätt arbeta för fossilfrihet – i allt från servicebilar och arbetsmaskiner till att bygga ut den förnybara energin i våra fastigheter. Klimatanpassning går ut på att skydda våra fastigheter för att hantera konsekvenserna av ett klimat i förändring. Hållbar vattenanvändning handlar om att värna om vatten som resurs och förebygga föroreningar. Cirkulär ekonomi syftar till att minimera avfallet vid byggnation, bevara och återbruka mera samt nå högre grad av materialåtervinning. Hållbar materialanvändning är att endast använda material och produkter som är sunda för människor och miljö. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster, sist men inte minst, syftar till att skydda och stärka växt- och djurliv och därmed ekosystemtjänsterna i staden. Inom ramen för varje fokusområde har vi satt upp tydliga mål och åtgärder som vi arbetar efter”, förklarar Johanna.

Vad behövs för att nå framgång, att förverkliga strategin?

 ”Vi eftersträvar att jobba integrerat med hållbarhetsfrågorna i hela verksamheten. Vi har en unik möjlighet i att vi är en koncern som utvecklar, bygger och förvaltar. Att vi har hela kedjan av kompetenser och erfarenheter ger oss stora förutsättningar att till exempel minska fastighetens klimatpåverkan över hela livscykeln. Det är en styrka vi har”.

Hur viktigt är det att samarbeta med andra?

”Det är avgörande att vi som bygger staden tar oss an utmaningarna och frågeställningarna tillsammans. Alla tjänar på att vi driver frågorna gemensamt, att vi utbyter erfarenheter och provar olika vägar framåt, även om vi är konkurrenter i andra sammanhang. Einar Mattsson är till exempel ett av flera bygg- och fastighetsföretag som ingår i nystartade Hållbart Stockholm 2030 (HS30) – ett initiativ för att gemensamt med branschkollegor se hur vi kan snabba upp hållbarhetsarbetet, med fokus på att faktiskt göra saker”.

Chans att göra skillnad

”Vi har redan mycket att vara stolta över i hållbarhetsarbetet på Einar Mattsson. Till exempel har vi jobbat länge med certifieringssystemet Miljöbyggnad i nyproduktionen. Vidare har vi ett starkt driv i återbruksfrågorna. Jag vill även nämna KTH Live-In Lab, vårt samarbete med akademin för att driva utveckling och innovation. Ett viktigt arbete då vi behöver nya innovationer och lösningar för att snabba på omställningen. Inom utemiljö har vi ett eget team med mycket hög kompetens att skapa gröna värden i staden. Utemiljö har även med trygghet att göra, och vår förvaltning har i flera år arbetat framgångsrikt med att förbättra trivseln och tryggheten i alla våra områden”. Läs sidan 19.

Många har frågor kring klimatet och framtiden. Vad skulle du vilja förmedla till alla som känner osäkerhet?

Jag skulle börja med att berätta att vi till stor del vet vad vi behöver göra för att åstadkomma ett hållbart samhälle – i alla tre dimensionerna. Vi vet också att hållbarhetsresan inte kan vänta och den behöver ske i högt tempo. Det kommer säkert stundtals att kännas lite jobbigt och krångligt. Vi står inför en jättehäftig resa där vi har en unik chans att göra skillnad, tillsammans. Det sporrar mig varje dag i mitt arbete och jag hoppas bidra till att människor omkring mig också ser möjligheterna vi skapar genom att ta oss an utmaningen och tro på framtiden”, avslutar Johanna Wikander.

Om oss

Einar Mattssons verksamheter vilar alla på samma kultur och kundlöfte. Som fastighetsägare förstår vi andra fastighetsägares behov, såväl när det gäller förvaltning som nybyggnation eller ombyggnader. Det gör att vi tänker till lite extra när vi bygger och ligger steget före när det gäller att förvalta och utveckla fastigheter. Vi har en tradition av att bry oss om husen vi bygger och människorna som ska bo och jobba i dem. Grundaren Einar Mattssons egen personlighet tar vi med oss in i framtiden, när vi nu med stor omtanke, starkt engagemang och en brinnande framåtanda skriver nästa kapitel i företagets och stadens historia.

Hållbarhet

Långsiktighet är en del av Einar Mattssons DNA. Långsiktighet är dessutom en förutsättning för hållbarhet. Vårt hållbarhetsarbete sker varje dag – i vår verksamhet, hos våra hyresgäster, för våra förvaltningskunder, i nästan varje del av Stockholm. Med fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet bedriver Einar Mattsson ett konsekvent hållbarhetsarbete utifrån ett helhetsperspektiv.

Fråga oss