Lokalhyresgäster / Aktuellt för lokalhyresgäster / Angående nytt förslag om lokalhyresstöd för första kvartalet 2021
2021-01-21

Angående nytt förslag om lokalhyresstöd för första kvartalet 2021

Regeringen föreslår att det statliga stödet till  lokalhyresgäster som fått rabatt på hyran återinförs för månaderna januari-mars 2021. Detta är än så länge ett förslag och vi återkommer med information om ansökningsförfarande så snart beslutet är fattat.

Enligt förslaget kan stöd utgå om fastighetsägaren sänker den fasta hyran för lokalhyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021. 

Precis som under 2020 gäller förslaget om hyresstöd företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin. Se tidigare information om branscher på svenskforfattningssamling.se

Fastighetsägaren gör en bedömning i varje enskilt fall

Regeringens stödpaket bygger på att det är fastighetsägaren som i varje enskilt fall fattar beslut om det finns möjlighet till hyresnedsättning och om att ansöka om det statliga stödet.

Så snart vi har information om stödets slutgiltiga utformning kommer vi att här publicera detaljer kring ansökningsförfarandet. Det kommer finnas information om hur du som lokalhyresgäst ansöker och vilket underlag du kommer att behöva lämna till oss i samband med ansökan.

Så här kan du förbereda dig inför eventuell ansökan

Du som lokalhyresgäst kan förbereda dig genom att se över underlag som eventuellt kommer behövas i din ansökan. Det kan röra sig om:

 • Undertecknade årsredovisningar för de tre senaste åren. Upprättas inte årsredovisning i bolaget skickar ni istället balans- och resultatrapporter.
  Beskrivning av hur planerar att disponera fjolårets resultat om det inte framgår av årsredovisningen.
 • Beskrivning av de kostnadsreducerande åtgärder som ni har genomfört samt eventuella underlag som styrker dessa.
 • Beskrivning över de försök som ni gjort för att ställa om verksamheten samt eventuella underlag som styrker dessa.
 • Prognos och/eller plan som ni har för att hantera krisen.
 • Stöd som ni sökt och/eller erhållit.

Detta är exempel på handlingar som kan komma att efterfrågas. Ansökningsblankett samt slutgiltig lista på de handlingar ni behöver bifoga er ansökan publiceras så snart det finns ett beslut på regeringens förslag.  

Stöd kopplat till coronapandemin

Lokalhyresgäster som har drabbats av intäktsbortfall på grund av coronapandemin har möjlighet att stärka ekonomin genom att ansöka om 
de stöd som regeringen tagit fram, till exempel omställningsstöd, permitteringsstöd, omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, ett aviserat omsättningsstöd till fysiska delägare i handels- och kommanditbolag och anstånd med skatteinbetalningar. 

 • Skatteverket har mer information om omställningsstödet.
 • Skatteverket har mer information om anstånd med skatteinbetalningar.
 • Tillväxtverket har mer information om permitteringsstödet.
 • Länsstyrelsen har mer information om stödet till enskilda näringsidkare
  .
   
Fråga oss