Att bo i bostadsrätt

I Einar Mattssons samtliga nyproduktionsprojekt av bostadsrätter bildar Einar Mattsson föreningen. Fram till dess att det finns boende i föreningen som kan ta över styrelsearbetet finns en tillfällig styrelse bestående av personer från Einar Mattsson.

Under en överlämningstid kommer den nya styrelsen att arbeta parallellt med den som tillsatts av Einar Mattsson. Detta för att ni i föreningen i lugn och ro ska komma in i arbetet.

Medlem i en bostadsrättsförening

Som innehavare till en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening och äger en andel av den. Du blir delägare av föreningens tillgångar, (exempelvis byggnader, mark och kassa) och föreningens skulder (exempelvis lån). Det betyder att du inte köper själva lägenheten utan rätten att bo i just den lägenheten. Samtidigt övertar du ansvaret för det inre underhållet av lägenheten.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt Bostadsrättslagen. Föreningen äger och förvaltar byggnader, mark och allmänna utrymmen gemensamt. Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur föreningen ska skötas genom den valda styrelsen. Styrelsen sköter det löpande arbetet och väljs vid föreningens årsstämma.

Föreningens ekonomi

Att ingå i en bostadsrättsförening kan innebära ett ekonomiskt risktagande. Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemmarnas årsavgifter och ska täcka föreningens drift-, underhålls- och räntekostnader. Vid höjda kostnadsnivåer kan föreningen tvingas att höja sina avgifter för att täcka kostnaderna. I en bostadsrättsförening med nya byggnader är det framförallt räntekostnaderna som kan förändras. Därför bör du uppmärksamma hur föreningens eventuella avgiftshöjningar kan komma att påverka din boendekostnad. Mer information kring föreningens ekonomi hittar du i kostnadskalkylen eller den ekonomiska planen, vilka tas fram inför tecknande av förhandsavtal respektive upplåtelseavtal. Innan de fastställs granskas både kostnadskalkyl och ekonomisk plan av granskningsmän som är godkända av Boverket.

Årsavgift

Årsavgiften betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen.