Social hållbarhet

Einar Mattssons arbete för social hållbarhet har tre inriktningar – våra bostadsområden och människorna som lever där, våra medarbetare inom koncernen, samt arbetsmiljön på våra byggarbetsplatser och i förvaltningsverksamheten. Den gemensamma nämnaren? Vår vilja att på riktigt göra skillnad för människors trivsel, trygghet och möjligheter att utvecklas.

Läs mer om vårt arbete inom Social hållbarhet relaterat till våra bostadsområden, Einar Mattsson som arbetsgivare samt vad vi gör för att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö.

 

Attraktiva och hållbara områden

Attraktiv och hållbar arbetsplats

Säker och hållbar arbetsmiljö


Attraktiva och hållbara områden

För oss är socialt värdeskapande inte ett projekt, utan ett ständigt pågående arbete för ökad upplevd trygghet och trivsel i våra bostadsområden. Därför vill vi vara en så lokalt närvarande fastighetsägare som möjligt.

I områden där människor trivs, vill bo kvar och arbeta, växer tryggheten och stoltheten. En grundläggande del i detta är att hålla rent, helt och snyggt i och omkring fastigheterna. Ordning och reda helt enkelt. 

Vi tar ansvar för det vi kan påverka tillsammans med våra hyresgäster och vill vara en trovärdig samarbetspartner till samhällets olika aktörer i och kring våra områden. Vi ser stort värde i samverkan och har god erfarenhet av trygghetsskapande aktiviteter tillsammans med exempelvis skola, stadsdelsnämnd och polis.

Vi arbetar systematiskt för att motverka olovlig andrahandsuthyrning och att obehöriga uppehåller sig i husen. Vårt arbete har under 2021 lett till att över 60 lägenheter inom det förvaltade beståndet har kunnat frigöras för att hyras ut till bostadssökande

För att skapa mervärden arbetar vi för levande utemiljöer, offentlig konst, naturliga mötesplatser och lokalhyresgäster som tillför värden som närvaro, stabilitet och service. Det bidrar till trygghet och att ett område upplevs som attraktivt.

Exempel på genomfört arbete och satsningar för socialt värdeskapande
  • Digitala låssystem för ökad trygghet och säkerhet i delar av fastighetsbeståndet
  • Nyutvecklad lokalhyresgäststrategi för levande, trygga stadsmiljöer i både Norr- och Söderförort
  • Utveckling av gårdar och utemiljöer i såväl ytterområden som innergårdar i innerstaden
  • Tränings- och försökslägenheter till Stockholms Stad för personer som står längre ifrån bostadsmarknaden.
  • Fortsatt grundfinansiering av Stiftelsen The Global Village, som bland annat arrangerar Järvaveckan
  • Partner till Järva Live – en digital arena för demokrati, mänskliga rättigheter och ett öppet inkluderande samtal i hela Sverige.
  • Stöd till Läxhjälpen i Hjulsta som fortsatt visar goda resultat.
  • Donation till Generation Pep som arbetar för att förbättra barns och ungdomars hälsa

 

hållbarhet einar mattsson medarb 9.jpg

Attraktiv och hållbar arbetsplats

Einar Mattsson vill erbjuda en attraktiv och hållbar arbetsplats där såväl dagens som morgondagens medarbetare trivs och utvecklas. Med långsiktigt fokus på företagskultur och arbetsmiljö skapar vi förutsättningar för såväl erfarna som nya talanger att växa tillsammans med oss som bolag

Vår målsättning är att vara den bästa arbetsplatsen i Storstockholm inom byggledning och byggproduktion, inom fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning

Vi vill bidra till att skapa mening och sammanhang för våra medarbetare. Därför tror vi på ett ledarskap där chefer brinner för att utveckla individ och verksamhet. En verksamhet präglad av öppet och tillitsfullt arbetsklimat, där samarbete leder till utveckling. Vi värnar om engagemanget som drivkraft för att nå våra affärsmål och arbetar medvetet med vår arbetsmiljö och vår företagskultur. Målsättningen är att alla ska ha möjlighet att känna arbetsglädje och att ingen ska drabbas av ohälsa eller skada till följd av arbetet. Einar Mattsson ska upplevas som en trygg, säker, utvecklande och hållbar arbetsplats. En arbetsplats som står för omtanke, engagemang och framåtanda.

För att uppnå detta bedriver vi ett omfattande och strukturerat utvecklingsarbete inom arbetsmiljö och säkerhet. De investeringar som vi gör i form av arbetsmiljöutbildningar och andra kompetenshöjande insatser gör att våra processer kan utföras på ett än mer säkert sätt.

Vi följer kontinuerligt statistiken för sjukfrånvaro och agerar utifrån de rutiner som finns för att både förebygga sjukfrånvaro likväl som att se till att medarbetare så fort som möjligt kommer tillbaka i arbete. Vi arbetar aktivt med att vara uppmärksamma på medarbetares psykiska hälsa. Vi har under 2021 implementerat nya arbetsmiljöföreskrifter inom arbetsanpassning och vi har infört hälsosamtal i syfte att fånga tidiga signaler på ohälsa. Vi har uppdaterat vår plan för aktiva åtgärder mot diskriminering. Under 2021 har vi fortsatt att stärka vår kompetens inom områden som ledarskap, digitalisering, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Vi har fortsatt att satsa på våra uppskattade ledarprogram. Vi genomför såväl ett basprogram som ett fördjupningsprogram. Vi har fortsatt att skapa möjligheter för våra medarbetare att utvecklas internt då vi med vår bredd har många olika yrkesroller att erbjuda. Att yrkesväxla inom företaget är fortsatt populärt.  Chefer har fått särskild utbildning i likabehandling och inkluderingsfrågor, ett hållbart arbetsliv samt i risk- och säkerhetsfrågor

hållbarhet einar mattsson medarb bygg.jpg

Säker och hållbar arbetsmiljö

Vi värnar om arbetsmiljön på byggarbetsplatser och i förvaltningsverksamheten

Einar Mattsson Byggnads AB är certifierade enligt BF9K, ett lednings- och produktcertifieringssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö anpassat för byggbranschen.

För oss är det självklart att verka för en byggbransch och en arbetsmiljö som är både sund och säker. Det gör vi genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljö, säkerhet och trygghet. Ett exempel är ID-kontroll på våra byggarbetsplatser, där vi genom ID-kontroll och personalliggare säkerställer att endast behöriga har tillgång till arbetsplatsen och att det sker under säkra former. ID-kontroll och personalliggare är verktyg för att motverka en osund byggbransch och att stärka mänskliga rättigheter på arbetsmarknaden. Vi har även begränsat antalet led av underleverantörer till två stycken. Allt för att kunna ha bättre kontroll över att rätt personer arbetar på våra arbetsplatser

För att försäkra oss om att ingen obehörig arbetskraft förekommer på våra byggarbetsplatser ställer vi krav på att alla som vistas på våra byggarbetsplatser är anslutna till ID06. Elektronisk personalliggare för byggbranschen ska finnas på samtliga byggprojekt. I de fall entreprenörer har personal med uppehålltillståndskort/LMA-kort rapporteras även det till inköpsavdelningen som kontrollerar och godkänner. Uppföljning av samtliga entreprenörer genomförs på byggarbetsplatserna. Under 2022 har vi ambitionen att ansluta till någon form av samarbete med andra fastighetsägare för att motverka brottslighet och svart arbetskraft på våra byggarbetsplatser.

Vi mäter och följer upp samtliga tillbud och olyckor och målet är att ha noll allvarliga incidenter och arbetsplatsolyckor. För att uppnå detta genomför vi säkerhetsronder och arbetsberedning på våra byggarbetsplatser. Särskilda rutiner finns för att fastighetsdriften och övriga medarbetare som besöker fastigheterna ska ha en trygg arbetsmiljö

Utbildning på bland annat Säkerhetsparken i Arlanda och träning inför vissa arbetsmoment på byggarbetsplatsen är viktiga inslag i det förebyggande arbetet. För att minimera ökad brandrisk vid arbeten i fastigheten ska alla berörda medarbetare inom fastighetsförvaltning ha en giltig utbildning i ”Heta arbeten”. Vårt eget Logistikcenter som bedriver uthyrning av verktyg har som uppdrag att investera i maskiner och verktyg som håller hög ergonomisk nivå och underhålls regelbundet. 

Om Einar Mattsson

Att jobba hos Einar Mattsson

Fråga oss