Social hållbarhet

Den gemensamma nämnaren i vårt arbete med social hållbarhet? Vår vilja att på riktigt göra skillnad för människors trivsel, trygghet och möjligheter att utvecklas.

Läs mer om våra fokusområden inom Social hållbarhet.

 

Våra fokusområden är

Einar Mattsson är en stabil och långsiktig koncern som värnar om goda och hållbara affärsrelationer. Vår tillväxt bygger på starka värderingar och hög affärsetik genom hela värdekedjan. Tillsammans med ansvarstagande leverantörer skapar vi värde för våra kunder och för staden.

Genom att tydligt leva och agera i enlighet med vår affärsetiska policy skyddar vi såväl samarbetspartners som vår egen affär. Vi ska varken utsätta oss själva eller andra för situationer som skulle kunna utgöra en risk för muta eller bestickning. I tillägg har vår byggverksamhet en verksamhetspolicy. Den beskriver vårt förhållningssätt avseende kvalitets-, miljö- och arbets-miljöarbete i våra byggprojekt. Även här understryks vikten av sunda affärsrelationer där vi inte tillåter personliga vinningar.

Nära och goda relationer med seriösa leverantörer av tjänster och material och samarbetspartners är en förutsättning för vår verksamhet. Att även våra partners delar och efterlever våra värderingar och arbetssätt är viktigt. Därför ställer vi i våra avtal krav på efterlevnad av vår uppförandekod och byggverksamhetens verksamhetspolicy när så är relevant. Vidare bidrar vår koncerngemensam inköpspolicy som bidrar till tydlighet och rätt förutsättningar från början i våra samarbeten.

Vi tillåter högst två led av underleverantörer vilket gör att vi får bättre kontroll på vilka som vistas på våra arbetsplatser. För att säkerställa efterlevnaden av våra krav gör vi även oannonserade arbetsplatskontroller på våra pågående projekt. Dessa utförs 1–2 gånger per år beroende på projektets storlek och genomförs av oberoende tredje part.

Einar Mattsson vill erbjuda en attraktiv och hållbar arbetsplats där såväl dagens som morgondagens medarbetare trivs och utvecklas. Med långsiktigt fokus på företagskultur och arbetsmiljö skapar vi förutsättningar för såväl erfarna som nya talanger att växa tillsammans med oss som bolag. Vår målsättning är att vara den bästa arbetsplatsen i Storstockholm inom byggledning och byggproduktion, inom fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Vi värnar om engagemanget som drivkraft för att nå våra affärsmål och arbetar medvetet med vår arbetsmiljö och vår företagskultur. Målsättningen är att alla ska ha möjlighet att känna arbetsglädje och att ingen ska drabbas av ohälsa eller skada till följd av arbetet. Einar Mattsson ska upplevas som en trygg, säker, utvecklande och hållbar arbetsplats. En arbetsplats som står för omtanke, engagemang och framåtanda.

För att uppnå detta bedriver vi ett omfattande och strukturerat utvecklingsarbete inom arbetsmiljö och säkerhet. De investeringar som vi gör i form av arbetsmiljöutbildningar och andra kompetenshöjande insatser gör att våra processer kan utföras på ett än mer säkert sätt.

Vi har fortsatt att satsa på våra uppskattade ledarprogram. Vi genomför såväl ett basprogram som ett fördjupningsprogram. Vi har fortsatt att skapa möjligheter för våra medarbetare att utvecklas internt då vi med vår bredd har många olika yrkesroller att erbjuda. Att yrkesväxla inom företaget är fortsatt populärt. Chefer har fått särskild utbildning i likabehandling och inkluderingsfrågor, ett hållbart arbetsliv samt i risk- och säkerhetsfrågor.

Vi följer kontinuerligt statistiken för sjukfrånvaro och agerar utifrån de rutiner som finns för att både förebygga sjukfrånvaro likväl som att se till att medarbetare så fort som möjligt kommer tillbaka i arbete. Vi arbetar aktivt med att vara uppmärksamma på medarbetares psykiska hälsa.

Hälsokontroller med koppling till arbetsmiljön erbjuds samtliga medarbetare. Vi har ett mycket nära samarbete med vår företagshälsovård i frågor som rör arbets-miljö och hälsa. Vi tror på ett förebyggande arbete, vi erbjuder friskvårdbidrag samt stödjer gemensamma friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen.

För oss är det självklart att verka för en byggbransch och en arbetsmiljö som är både sund och säker. Det gör vi genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljö, säkerhet och trygghet.

Vi mäter och följer upp samtliga tillbud och olyckor och målet är att ha noll allvarliga incidenter och arbetsplatsolyckor. För att uppnå detta genomför vi säkerhetsronder och arbetsberedning på våra byggarbetsplatser. Särskilda rutiner finns för att fastighetsdriften och övriga medarbetare som besöker fastigheterna ska ha en trygg arbetsmiljö.

Utbildning på bland annat Säkerhetsparken i Arlanda och träning inför vissa arbetsmoment på byggarbetsplatsen är viktiga inslag i det förebyggande arbetet. För att minimera ökad brandrisk vid arbeten i fastigheten ska alla berörda medarbetare inom fastighetsförvaltning ha en giltig utbildning i ”Heta arbeten”. Vårt eget Logistikcenter som bedriver uthyrning av verktyg har som uppdrag att investera i maskiner och verktyg som håller hög ergonomisk nivå och underhålls regelbundet.

Genom ID-kontroll på våra byggarbetsplatser säkerställer vi att endast behöriga har tillgång till arbetsplatsen och att det sker under säkra former. Det är även ett verktyg för att motverka en osund byggbransch och att stärka mänskliga rättigheter på arbetsmarknaden. Vi har även begränsat antalet led av underleverantörer till två stycken. Allt för att kunna ha bättre kontroll över att rätt personer arbetar på våra arbetsplatser

Ett attraktivt och hållbart boende är inte ett projekt, utan ett ständigt pågående arbete för ökad upplevd trygghet och trivsel i alla våra bostadsområden. I områden där människor trivs, vill bo kvar och arbeta, växer tryggheten, stoltheten och därigenom betalningsviljan. Det skapar långsiktigt goda driftnetton i fastigheterna.

Vi vill vara en så lokalt närvarande fastighetsägare som möjligt som tar ansvar för det vi kan påverka tillsammans med våra hyresgäster. Ordning och reda är grundläggande i arbetet. För oss handlar det om alla delar i vår relation till de boende – alltifrån den personliga dialogen och hanteringen av ärenden, till att bostäderna är säkra och funktionella och att området är rent, tryggt och välskött.

Utanför byggnaden vidareutvecklar vi levande utemiljöer genom offentlig konst, naturliga mötesplatser och lokalhyresgäster som tillför värden som närvaro, stabilitet och service. Alla delar bidrar till att ett område upplevs attraktivt och hållbart.

AktivBo är en undersökning som mäter kundnöjdheten hos bostadshyresgäster och lokalhyresgäster jämfört med andra fastighetsägare. Hyresgästundersökningen visar på att vårt arbete ger resultat och vi får fortsatt höga betyg för trygghet och service, vilket är särskilt glädjande.

Einar Mattsson vill vara en trovärdig samarbetspartner till samhällets olika aktörer i och kring våra områden. Vi ser stort värde i samverkan och har god erfarenhet av trygghetsskapande aktiviteter tillsammans med exempelvis skola, stadsdelsnämnd och polis. Gemensamma krafter är helt avgörande för att vi ska nå socialt hållbara och attraktiva bostadsområden.

Vi är även engagerade i ett flertal lokala fastighetsägarföreningar såsom Hagastaden, Järva, Rågsved och Skärholmen. Föreningarnas syfte är att underlätta samarbete mellan fastighetsägare och andra aktörer i civil- och lokalsamhället samt stimulera en positiv utveckling av området eller stadsdelen baserat på gemensamma initiativ.

Einar Mattsson är medlem i flera organisationer. För att kunna lösa komplicerade utmaningar finns det stort värde i samarbeten, dialog och utbyte av kunskap.

Här kan du se och läsa mer om vilka samarbeten vi är del av.

Exempel på övriga engagemang vi har på Einar mattsson

  • Avtal med Stockholms stadsmission avseende Bostad Först som ett komplement till de tränings- och försökslägenheter
    som Einar Mattsson hyr ut till Stockholms stad. 
  • Stöd till Nyföretagarcentrum för att driva verksamhet i utsatta områden.
  • Grundfinansiering av Stiftelsen The Global Village och partnerskap för Järvaveckan och Järva filmfestival.
  • Donationer till Ukraina via Svenska Bussarna för inköp och frakt av ambulans och andra förnödenheter.
  • Stöd till Nattvandrarna.
  • Stöd till Mamma United för träffar med mammor i Hjulsta i syfte att stärka självförtroende och förmåga att navigera i samhället.
  • Stöd till Läxhjälpen i Hjulsta för att stärka ungas skolgång.
  • Partner till Nobel Week Lights.

Om Einar Mattsson

Att jobba hos Einar Mattsson

Fråga oss