Miljö och klimat

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. Den samlade kunskap som finns idag visar att människans utsläpp av växthusgaser ligger till grund för klimatförändringarna. Vi på Einar Mattsson vill aktivt bidra till att motverka orsakerna till klimatförändringarna och utvecklar därför vår verksamhet för att minska utsläppen och vår påverkan på klimatet. I den miljömässiga delen av hållbarhetsarbetet arbetar vi även med andra kritiska frågor, såsom effektivt resursutnyttjande, biologisk mångfald och kemikalier.  

hållbarhet einar mattsson blad.jpg

Strategi

Under slutet av 2021 uppdaterade vi vår hållbarhetsstrategi baserat på strategiarbetet som påbörjades 2020. Mot bakgrund av ökade krav inom miljö och klimat, och våra egna ambitioner, fokuserar hållbarhetsstrategin i nuläget på den miljömässiga hållbarheten.

 

Klimat

Vi uppdaterade våra klimatmål under slutet av 2021. Målarbetet hade tre huvudsakliga utgångspunkter. Dels verksamhetens klimatkartläggning som genomfördes under året och gav oss information gällande omfattningen och de huvudsakliga källorna till vår klimatpåverkan idag. Dels vetenskapliga bedömningar av vilken takt som krävs av utsläppsminskningarna för att nå Parisavtalets mål om max 1,5 graders uppvärmning. Dels hämtade vi även inspiration från principerna och kriterierna framtagna av Science Based Targets initiative (SBTi).

 


Hållbarhetsstrategi

Under slutet av 2021 uppdaterade vi vår hållbarhetsstrategi baserat på strategiarbetet som påbörjades 2020. Mot bakgrund av ökade krav inom miljö och klimat, och våra egna ambitioner, fokuserar hållbarhetsstrategin i nuläget på den miljömässiga hållbarheten.

Vår strategi har sex stycken strategiska fokusområden. Dessa omsätts till konkreta mål inom respektive bolag inom koncernen. För att arbeta mot målen pågår även en rad utvecklingsarbeten inom och mellan bolagen.

De sex strategiska fokusområdena är:

 • Minska klimatpåverkan, effektiv användning av resurser och energi samt öka andelen förnybar energi
 • Klimatanpassning, skydda hyresgäster och fastigheter genom åtgärder för att hantera ett klimat i förändring
 • Hållbar vattenanvändning, skydda vatten som resurs och använd vatten effektivare
 • Omställning till en cirkulär ekonomi, bland annat genom att minimera avfall, öka återbruk och återvinning
 • Hållbar materialanvändning, endast använda material och produkter som är sunda för människa och miljö
 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster, skydda och stärka den biologiska mångfalden i staden och dess ekosystemtjänster


Klimatmål

Vi uppdaterade våra klimatmål under slutet av 2021. Målarbetet hade tre huvudsakliga utgångspunkter. Dels verksamhetens klimatkartläggning som genomfördes under året och gav oss information gällande omfattningen och de huvudsakliga källorna till vår klimatpåverkan idag. Dels vetenskapliga bedömningar av vilken takt som krävs av utsläppsminskningarna för att nå Parisavtalets mål om max 1,5 graders uppvärmning. Dels hämtade vi även inspiration från principerna och kriterierna framtagna av Science Based Targets initiative (SBTi). Slutligen förhåller vi oss naturligtvis även till mål formulerats nationellt, på kommunnivå och för vår bransch. Kopplat till klimatmålen har vi identifierat åtgärder för måluppfyllelse utifrån den kunskap som finns idag.

Med 2020 som vårt basår ska vi:
 • Halvera våra klimatutsläpp i Scope 1–2 samt prioriterade Scope 3-kategorier till 2030
 • Uppnå netto-noll klimatutsläpp i Scope 1–2 samt prioriterade Scope 3-kategorier till 2045

Våra prioriteringar och mål inom Scope 3 utgår från frågor som är väsentliga inom vår sektor, dvs klimatpåverkan orsakad av energianvändning och byggnation. Prioriteringen stöds även av vår egen klimatkartläggning vi genomförde under 2021 där dessa kategorier står för en väsentlig del av våra beräknade klimatutsläpp.

Våra målsättningar inom Scope 3 ser ut som följer:
 • Halvering av nyproduktionsprojektens klimatpåverkan till 2030.
 • Netto-noll klimatpåverkan från nyproduktionsprojekt till 2045.
 • 10 procent reduktion av ROT-projektens klimatpåverkan till och med 2023.
 • Halvering av ROT-projektens klimatpåverkan till 2030.
 • Mål för nyproduktionen att uppnå Miljöbyggnad Guld vid verifierad uppmätt energianvändning.
 • Mål för nyproduktionen att minst uppnå Miljöbyggnad Guld avseende andel ny förnybar flödande energi som är lokalt genererad och används i byggnaden.

Vi kommer nu att intensifiera vårt arbete med åtgärder för att aktivt arbete för att uppfylla våra klimatmål. Exempel på åtgärder som pågår och som vi kommer fortsätta och skala upp är bland annat

 • Fortsatt fokus på energieffektivisering. Till år 2025 ska vi minska den köpta energianvändningen med 25%.
 • Vid ombyggnation höjer vi målet framåt. Vi ska uppnå minst 35% uppmätt energieffektivisering med målet att uppnå hela 50% effektivisering.
 • Ökad andel förnybar energi. Vi har solceller i vårt bestånd idag, till 2030 har vi siktet på att öka andelen förnybar energi till 25% av vår elförbrukning.
 • Vi har sedan en längre tid arbetat med omställning av vår fordonsflotta. Senast 2030 ska vi endast ha fossilfria servicebilar i vår förvaltningsverksamhet.
 • Vi ska ta fram en åtgärdsplan för att uppnå energieffektivare byggarbetsplatser med en fossilfri energiförbrukning till år 2023.

Vi har under en tid byggt upp kompetens kring klimatberäkningar av byggnation och vilka åtgärder som mest effektivt leder till minskning av projektens klimatpåverkan. Vissa åtgärder har vi redan gjort praktik av, tex val av annan typ av betong. Men för att nå de större reduktionerna behöver vi utveckla vår kunskap och arbete – med fördel tillsammans med branschen, entreprenörer och materialleverantörer.

hållbarhet einar mattsson miljöbyggnad.jpg

Om Einar Mattsson

Att jobba hos Einar Mattsson

Fråga oss