Miljö och klimat

Einar Mattssons miljö- och klimatarbete är under ständig utveckling. Vår strategi har utvalda fokusområden som vi har omsatt till konkreta mål för verksamheten som vi följer upp inom respektive bolag inom koncernen. För att arbeta mot målen pågår även en rad utvecklingsarbeten inom och mellan bolagen.

Våra fokusområden är:

Våra klimatmål har tre huvudsakliga utgångspunkter.
 • Klimatkartläggning av verksamhetens klimatpåverkan.
 • Vetenskapliga bedömningar av vilken takt utsläppsminskningarna måste ske för att nå Parisavtalets mål om max 1,5 graders uppvärmning.
 • Målsättningar som formulerats nationellt, på kommunnivå och för vår bransch.

Under 2022 godkände Scienced Based Targets initiative (SBTi) Einar Mattssons kortsiktiga vetenskapligt baserade utsläppsmål för Scope 1 och Scope 2 emissioner till 2030. Vi har identifierat åtgärder att vidta för att nå våra mål utifrån den kunskap som finns idag. Men utvecklingen går snabbt, så både åtgärder och mål ses över kontinuerligt för att följa utvecklingen.

Med 2020 som vårt basår ska vi:
 • Halvera våra klimatutsläpp till 2030
 • Uppnå netto-noll klimatutsläpp till 2045

För att nå hit har vi bland annat:

 • Höjt ribban ytterligare vad gäller energieffektivisering i alla led, från det dagliga arbetet med driftoptimering till mål för våra större ombyggnationer.
 • Definierat mål för att öka andelen solceller på våra fastigheter
 • Börjat att i snabb takt ställa om för att bli helt fossilfria, bland annat genom att de närmsta åren nå målet om en helt fossilfri fordonsflotta.
 • Tagit fram en specifik plan med delmål fram till halverad klimatpåverkan år 2030 för vår nyproduktion. Detta ska vi uppnå utan klimatkompenserande åtgärder. Vi vill i första hand fokusera på den omställning av hur vi bygger som behöver göras i branschen.

Även Stockholm upplever idag konsekvenserna av den påverkan vi haft på klimatet. För vår verksamhet är de främsta riskerna med klimatförändringarna förändrad nederbörd och skyfall samt ökande temperaturer. Vi bedriver därför ett arbete med att kartlägga våra sårbarheter för dessa risker och tar fram planer för åtgärder för att hantera riskerna.

Vatten kommer bli en allt viktigare resurs för oss. Vi arbetar därför målmedvetet för en effektivare vattenanvändning i fastighetsbeståndet med tex snålspolande kranar i fastigheterna och nedgrävda bevattningssystem för våra gårdar. Val av material är även viktigt för att minska lokala föroreningar av stadens dagvatten.

Vi har identifierat mål och åtgärder för att vidareutveckla vårt arbete samt bidra till samhällets omställning till en cirkulär ekonomi.

 • Ett fortsatt fokus i vårt miljöarbete är att säkerställa att de produkter och material vi använder vid byggnation är miljöbedömda och möter kriterierna för ”Accepteras” och ”Rekommenderas” enligt Byggvarubedömningen. Detta för att minska yttre miljöpåverkan, säkerställa en god inomhusmiljö för våra hyresgäster och inte minst möjliggöra framtida återbruk av material.
 • Att minimera avfall och verka för ökad materialåtervinning är ett kontinuerligt arbete på våra byggarbetsplatser och i vår verksamhet. Vi har satt upp mål med tillhörande delmål att byggavfall i våra nyproduktions och ROT projekt max får uppgå till 25 kg/BTA till år 2026. 
 • Vi har även ambitiösa mål för materialåtervinning samt återbruk. Att vidareutveckla vårt arbete med hur vi kan bevara och återbruka mera är ett fokus i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.
 • Vi bedriver ett fokuserat arbete på att vidareutveckla möjligheterna för våra hyresgäster att källsortera än mera samt samla in sitt matavfall.

Stadens biologiska mångfald och de ekosystemtjänster den bidrar med är av växande betydelse för en hållbar stad. Vårt mål är att skydda och stärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i staden. 

Einar Mattsson har egen expertis inom trädgård och trädgårdsskötsel i form av en egen utemiljögrupp. Gruppens främsta uppgift är att omhänderta våra befintliga utemiljöer. Med deras kompetens vidareutvecklar vi kontinuerligt den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna på våra gårdar och ökar trivseln för våra hyresgäster.

De är även expertstöd när vi utvecklar nya utemiljöer i våra nyproduktionsprojekt. Med deras kompetens inom förvaltning skapar vi nya attraktiva utemiljöer och ekosystemtjänster som är långsiktigt hållbara.

Om Einar Mattsson

Att jobba hos Einar Mattsson

Fråga oss