Lokalhyresgäster / Aktuellt för lokalhyresgäster / Sammanfattning av statliga stöd kopplat till coronapandemin
2021-02-02

Sammanfattning av statliga stöd kopplat till coronapandemin

Lokalhyresgäster som har drabbats av intäktsbortfall på grund av coronapandemin har möjlighet att stärka ekonomin genom att ansöka om de coronarelaterade statliga stöd som regeringen tagit fram. Här finns en sammanfattning.

Omställningsstöd

Omställningsstödet avser att täcka en stor del av företags fasta kostnader, till exempel hyreskostnader. Stödet är tänkt att hjälpa lokalhyresgäster som har svårt att betala hyran på grund av minskad omsättning till följd av pandemin. Omställningsstödet kan sökas från och med den 25 februari 2021. Stödet söks hos Skatteverket.

Omsättningsstöd

Enskilda näringsidkare, har möjlighet att söka omsättningsstöd för sin verksamhet. Stödet avser mars – juli 2020 och kan sökas om nettoomsättningen minskat kraftigt jämfört med motsvarande period 2019. Stödet söks via Boverket och handläggs av Länsstyrelsen. Regeringen har meddelat att stödet kommer att utökas till att gälla även för månaderna augusti – december 2020 samt januari – februari 2021. Observera att beslutet ännu inte är formellt fattat om en utvidgning av stödperioderna. Läs mer på Länsstyrelsen.


Ett nytt omsättningsstöd för fysiska delägare i handels- och kommanditbolag ska också införas. Ett krav är att det finns minst en fysisk person som delägare. Stödet ska följa reglerna och perioderna för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare. Det är inte meddelat hur stödet kan sökas.

Permitteringsstöd

Permitteringsstödet för korttidsarbete förlängs fram till och med 30 juni 2021. Stödet söks via Tillväxtverket.

Anstånd med skatteinbetalningar

Det finns möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar som arbetsgivaravgifter och moms. Det nuvarande anståndet på ett år förlängs nu av regeringen med ytterligare ett år. Anstånd söks via Skatteverket.

Hyresstöd

Regeringen förslår också att det statliga stödet till lokalhyresgäster som fått rabatt på hyran återinförs för månaderna januari-mars 2021. Precis som under 2020 gäller förslaget om hyresstöd företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin. Regeringens stödpaket bygger på att det är fastighetsägaren som i varje enskilt fall fattar beslut om det finns möjlighet till hyresnedsättning och om att ansöka om det statliga stödet. När beslutet är fattat om hyresstödet publicerar vi mer information om detta här på sidan för dig som hyr lokal.

Fråga oss