Engagemang och innovationskraft i en utmanande tid

Långsiktighet är inte ett modeord. Det är en nödvändighet för att samhället ska bli hållbart. 2020 fick vi återigen bekräftat att långsiktigt tänkande och handlande ger oss styrka i det vi gör. Därför känner vi framtidstro.

DET ÄR INTE ALLDELES enkelt att summera 2020. Två frågor känns dock naturliga för mig att reflektera över: Vad har vi lärt oss? Vad tar vi med oss framåt? Att stanna upp och kritiskt granska året som gick är nödvändigt av en rad olika skäl. Samtidigt har jag all förståelse för att det finns många som vill lägga 2020 bakom sig.

I våras kände vi en stor osäkerhet inför hur den eskalerande pandemin skulle påverka oss på Einar Mattsson. De flesta bedömningarna var pessimistiska. Men våra farhågor kom på skam och vi klarade av att driva och anpassa vårt arbete med stabil ekonomi under andra förutsättningar. Det krävde betydande insatser från våra medarbetare. Nya styrkor togs fram och gjorde skillnad. Generellt blev jag imponerad av att vi i så stor utsträckning – trots omständigheterna – klarade av att fortsätta driva på, utmana och tänka nytt oavsett om vi arbetade på distans eller behövde vara på plats. Ur krisen reste sig en oanad innovationskraft och förmåga att se möjligheter – såväl i vårt företag som i andra verksamheter.

Vårdpersonalens omställningsförmåga var särskilt anmärkningsvärd, driven av ett engagemang och ansvarstagande för situationen här och nu, i kontrast till ett byråkratiserat kontrollbehov med långa ledtider som följd. Här har vi som samhälle en läxa att lära. Inom Einar Mattsson tydliggjorde förhållan- dena under 2020 att vi affärsmässigt bedriver en samhällskritisk verksamhet. Att långsiktigt och envist fortsätta arbeta för att dagens och även morgondagens kunder bor i fungerande och bra bostäder, det skapar värde.

Digitalisering och distansarbete gör fler lägen attraktiva

Att pandemin drev på digitaliseringen i arbetet såg vi tydligt på Einar Mattsson. Vi hade tur med timingen eftersom vi under 2019 hade lagt mycket resurser på att möjliggöra digitala arbetssätt för hyresgäster och medarbetare. Våra hyresgäster kunde koppla upp sig genom Einar Mattssons egna fibernät och bolagens implementering av nya arbetsmetoder som hade påbörjats före pandemin genomfördes rekordsnabbt. Snabbt ställde vi om till distansarbete för många medarbetare och digital kommunikation i alla led – ända ut till mötet med kunderna. Digitala visningar och samrådsmöten är nu nya platser att träffa kunder på. Digitaliseringen av våra produktionsprocesser ligger helt rätt i tiden och bidrar till att viktiga projekt som i Persikan i högre grad kan drivas väl så effektivt på distans.

På bostadsmarknaden har vi sedan tidigare sett ett växande intresse för ett liv närmare naturen och mer kvalitetstid för familjen. Den trenden har förstärkts under 2020. I vårt bostadsrättsprojekt Skulpturparken i Sköndal såldes lägenheterna slut på bra prisnivåer för området och vi märker tydligt att kundernas vilja att investera i boendekvalitet ökar i fler områden. Mycket talar för att distansarbete blir en del av arbetsveckan även efter pandemin och det medför nya behov och incitament vid valet av bostad. Vilket i sin tur gör fler platser i Storstockholm ännu mer attraktiva.

Vi bidrar med genomförande- kraft och flexibilitet

I Einar Mattsson står vi själva för en stor del av värdekedjan – från produktutveckling och byggnation till förvaltning och långsiktigt ägande. Det skapar förutsättningar för ett fokus på att skapa långsiktiga värden – ett synsätt som under året exempelvis bidrog till vår första tredimensionella fastighet som Coop kunde flytta in i och starta ett nytt koncept i Hagastaden.

Framförallt bidrog vårt helhetstänkande till att vi som samhällskritisk verksamhet kunde fortsätta att leverera ett tryggt boende till de tiotusentals personer som bor i fastigheter vi förvaltar. Därigenom levererade vi värde till deras fastighetsägare.

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning arbetade under året fram en ny affärsplan där man tydliggör sina produkter och breddar sina erbjudanden till en större del av bostadsrättsmarknaden.

Under året har projektbolaget och byggnadsbolaget gift ihop sina processer på ett bra sätt, så att vi i framtiden ska kunna utveckla och bygga fastigheter där andra har svårt att optimera kvalitet, kostnad och tid.

Vårt projektbolag har sexton projekt i olika skeden i projektportföljen. Försäljningen var god sett till antal bostäder och prisnivåer, och efterfrågan var stabil under året. Nova Park i Hagastaden, vår tredje nyproduktion i den framväxande stadsdelen, sålde slut under våren.

Vårt byggnadsbolag klarade sina åtaganden trots vissa problem hos underleverantörer. Vi hade historiskt låga volymer i vår nyproduktion under 2020 men under de kommande åren ser vi en ökning av antalet startade projekt.

Det pågick renoveringsarbeten i Vasastan, Tensta och Sköndal. Genomförandet av garantiarbeten komplicerades visserligen av pandemin men hanterades över förväntan i samförstånd med kunderna.

Året har lärt oss vad vi kan göra enklare och bättre

För mig och säkert för var och en, har det under året blivit tydligt hur mycket
handlingskraft det finns runtomkring oss. Vi kastades ut i det okända, men både som individer, grupper och som företag har vi tagit ansvar som vi trodde låg hos andra och tagit oss an utmaningar som vi inte visste att vi kunde klara av. Oavsett vilket har den här perioden varit förlösande i att finna nya sätt att göra saker enklare och bättre. Ofta på ett mer hållbart sätt.

Vår hållbarhetsredovisning är liksom tidigare integrerad i den här
årsberättelsen, precis som vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av vår affär och en försäkring mot en osäker utveckling klimatmässigt. Under året har vi utvecklat vår hållbarhetsstrategi inom miljö- och klimatområdet. Det övergripande målet är minsta möjliga miljöpåverkan till lägsta kostnad ur ett livscykelperspektiv.

Avslutningsvis vill jag tacka Biljana Pehrson för de år vi haft nöjet att arbeta tillsammans i vår styrelse och samtidigt hälsa Gun Nilsson välkommen i sin roll som styrelseledamot. Den klokskap, uppriktighet och integritet som våra styrelseledamöter visar är en viktig framgångsfaktor för oss som ett ägarlett företag.

Med alla dessa positiva krafter som förlöstes ur ett år med betydande utmaningar kan vi inte annat än se ljust på framtiden.

STEFAN RÄNK
Koncernchef

Våra fastigheter och projekt

Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm. Under den kommande tioårsperioden kommer vi att tillföra Stockholm 4000 nya bostäder. Här kan du se våra fastigheter och pågående, kommande och tidigare projekt.

Om Einar Mattsson

Einar Mattssons verksamheter vilar alla på samma kultur och kundlöfte. Som fastighetsägare förstår vi andra fastighetsägares behov, såväl när det gäller förvaltning som nybyggnation eller ombyggnader. Det gör att vi tänker till lite extra när vi bygger och ligger steget före när det gäller att förvalta och utveckla fastigheter. Vi har en tradition av att bry oss om husen vi bygger och människorna som ska bo och jobba i dem. Grundaren Einar Mattssons egen personlighet tar vi med oss in i framtiden, när vi nu med stor omtanke, starkt engagemang och en brinnande framåtanda skriver nästa kapitel i företagets och stadens historia.

Fråga oss