Det vi har byggt i år kommer att skapa värde för generationer framåt

2021 blev ett år då vi rustade oss ytterligare, på olika sätt. Trots omständigheterna var vi framgångsrika i våra projekt och levererade stabila resultat. Därtill slutförde vi arbetet med hållbarhetsstrategi och fördjupade vårt arbete med att förvalta företagskulturen. Vi är nu förberedda på utmaningar då vi ska skapa nya spännande kapitel i Einar Mattssons historia.

EinarM_1158.jpgSTEFAN RÄNK, Koncernchef, delägare och även vd för Einar Mattsson Fastighets AB och Heirloom Asset Management AB

ÅRET BÖRJADE HOPPFULLT, och sedan blev det mörkare igen under hösten. Jag syftar förstås på pandemin och dess konsekvenser i samhället. Samtidigt är jag stolt över hur långt vi som koncern ändå tog oss under 2021. Utifrån de givna omvärldsförutsättningarna fortsatte vi att leverera fantastiska resultat, i alla delar av verksamheten. Vi fick uppleva en fortsatt stark efterfrågan på bostäderna vi bygger och hälsade flera nya förvaltningskunder välkomna till Einar Mattsson. Våra projekt fortskred enligt plan. Dessutom såg vi med glädje att många av våra lokalhyresgäster, främst restauranger, började gå bättre igen. Men det finns orosmoln i samhället, inte minst den växande kriminaliteten och att många med psykisk ohälsa drabbats hårt av isoleringen under pandemin. Det här visar hur viktigt det är att vi långsiktigt och uthålligt fortsätter arbeta för trygghet och attraktivitet genom socialt värdeskapande aktiviteter i våra områden.

Det finns en enorm kraft i personliga möten

Under 2021 blev det tydligt för mig vad som gick oss förlorat under perioderna av isolering. Vi såg det inte när vi jobbade hemifrån och tyckte att det fungerade ganska bra. Men när vi återigen kunde börja arbeta tillsammans och träffas igen blev det tydligt för mig vilken enorm kraft det finns i de personliga mötena. Samtidigt har erfarenheten gjort oss rikare på metoder och tekniker som skapar värde, vi har lärt oss göra sådant som vi inte kunde göra förut. De nya arbetssätten skapar större flexibilitet som kan underlätta för många, samtidigt som möjligheterna på vårt eget kontor har ökat väsentligt sedan vi började arbeta aktivitetsbaserat.

Telefoncentralen: Rätt produkt på rätt plats

Årets verkliga framgångsprojekt är Telefoncentralen i Hägersten. Alla involverade har gjort ett fantastiskt jobb och projektet har drivits på ett kontrollerat sätt utan större avbrott, med mycket god hantering av covid-19 och andra utmaningar. Här har vi lyckats forma en produkt som är helt rätt för platsen. Efterfrågan har varit mycket stor på bostäderna, till prisnivåer som är nya för området. För mig är det ett kvitto på kvaliteten i produkten och att fastigheten är ett värdefullt tillskott i stadsdelen. Framgångsfaktorerna är flera, och den främsta är kanske radhusliknande ateljélägenheterna i bottenvåningen. Med egen entré, täppa på baksidan och smarta etagelösningar erbjuds ett boende av hög kvalitet med en urban egnahemskänsla. Ett bevis på hur värde kan skapas i bottenvåningar som historiskt sett varit en utmaning.

Tillsammans bildar våra bolag en stark helhet

Bolagen inom Einar Mattsson representerar hela värdekedjan från projekt och byggande till ägande och förvaltning, och det faktum att vi arbetar i team gjorde skillnad på många sätt under 2021. Vid klimatberäkningarna och det efterföljande klimatfokuserade arbetet i projekten Persikan på Södermalm och Lokstallarna i Hagastaden var samarbetet mellan projektbolaget, byggbolaget och entreprenörerna mycket effektivt (se s 18). Motsvarande fördelar märks i våra ROT-projekt där vår förvaltningsverksamhet och byggverksamhet tillsammans ser till att våra fastigheter uppdateras och skapar långsiktigt värde för såväl de boende som för stadsdelarna.

Vårt projektbolag har under 2021 arbetat framgångsrikt med Elddonet i Täby och Persikan på Södermalm, samt Lokstallarna i Hagastaden där samarbetet med Castellum har varit mycket givande (se s 34). Vidare har bolaget på ett strålande sätt lyckats säkra leveranser trots omvärldsutmaningar i form av materialbrist, komponentbrist och luckor i logistikkedjorna. Vid årets utgång hade projektbolaget 18 projekt i olika skeden i projektportföljen.

Vårt byggnadsbolag lyckades också säkra leveranser, och även kompetent personal, till byggarbetsplatserna trots pandemins påverkan. Organisationen har fördelen av en hel del seniora chefer och medarbetare som med sin erfarenhet gör att våra yngre medarbetare utvecklas och presterar ännu bättre. Vidare har bolaget vässat inköpsarbetet och även stärkt upp de tidiga skedena i projekt för att ännu bättre kunna hantera det oförutsedda.

Vår förvaltningsverksamhet var under 2021 framgångsrika i att rekrytera nya förvaltningskunder, samtidigt som befintliga kunder återigen gav bolaget höga betyg vid den årliga NKI-mätningen (se s 69).

Läs mer om våra förvaltningstjänster.

Vi tackade också av några kunder för det förtroende de visat oss genom åren. Projektet att koppla upp fastigheter digitalt fortskred under året liksom arbetet med att utveckla processer och processföljsamhet. Sist men inte minst bidrog det kontinuerliga energieffektiviseringsarbetet till minskad klimatpåverkan och förbättrat driftnetto i fastigheterna.

Vårt fastighetsbolag arbetade vidare med sikte på långsiktigt hållbara fastigheter och renoveringar som gör att fastigheterna kan leva ytterligare minst 50–80 år. I samband med renovering och ombyggnation har vi stort fokus på att i möjligaste mån tillvarata material och detaljer för återbruk. Samtidigt engagerar vi oss i forskningen kring framtidens bostäder som bedrivs vid det akademiska centret KTH Live-In Lab. Här testas innovativa lösningar som exempelvis batterier för energilagring i fastigheter (se s 32).

Alla dessa insatser bidrog till att vi ökade omsättningen till 1,8 miljarder kronor och stärkte rörelseresultatet som landade på 382 miljoner kronor. Vi passerade också en milstolpe i vår historia då det samlade värdet på EM-sfärens fastigheter översteg 20 miljarder kronor. Vi är dock ödmjuka inför att värdestegringen, utöver våra framgångsrika investeringar i befintligt bestånd, huvudsakligen har drivits av marknadens sjunkande och historiskt låga avkastningskrav. Ökar avkastningskraven kommer vi att få se sjunkande fastighetsvärden. Då är det betryggande att ha en balansräkning i koncernen med en justerad soliditet på närmare 67 %.

Året då vi ritade kartan till framtiden

Det är särskilt tillfredsställande att vi på olika sätt byggde plattformar för framtiden under 2021. Den mest framträdande är vår uppdaterade hållbarhetsstrategi och våra nya klimatmål som tydligt pekar ut riktningen för vårt hållbarhetsarbete med fokus på miljö- och klimatfrågor. Till år 2030 ska vi halvera våra klimatutsläpp och till 2045 ska vi nå netto-noll, i linje med branschens målsättningar (se s 50). Det är utmanande mål för hela vår verksamhet, och här måste vi fortsätta investera i utveckling och innovation (se s 30–33, 64). Ett annat, mer internt arbete som planenligt inleddes 2021 handlar om att stärka vår företagskultur ytterligare med utgångspunkt från vår värdegrund. Processen startade med cheferna under hösten och fortsätter med alla medarbetare under 2022. Jag vågar påstå att vi har en väldigt stark grund att utgå från, att döma av ansvarskänslan som alla medarbetare visat under nästan två års pandemi. Jag vill rikta ett stort tack till er alla, liksom till samarbetspartners och intressenter i vårt nätverk. Tillsammans lyckades vi trots utmaningar landa i ett resultat som vi kan vara stolta över.

Efter årsskiftet har vi alla överraskats av Rysslands aggressiva invasionskrig mot Ukraina. Följdverkningarna för oss av den händelsen är ännu svåra att överblicka såväl i det korta som det längre perspektivet. Vi har dock under de senaste två åren fått ett kvitto på att vi klarar av att hantera försvårande omvärldsfaktorer.

Vi har en stabil grund och en framåtanda som kommer att kunna skapa värde för många generationer framåt.

STEFAN RÄNK
Koncernchef

Om Einar Mattsson

Einar Mattssons verksamheter vilar alla på samma kultur och kundlöfte. Som fastighetsägare förstår vi andra fastighetsägares behov, såväl när det gäller förvaltning som nybyggnation eller ombyggnader. Det gör att vi tänker till lite extra när vi bygger och ligger steget före när det gäller att förvalta och utveckla fastigheter. Vi har en tradition av att bry oss om husen vi bygger och människorna som ska bo och jobba i dem. Grundaren Einar Mattssons egen personlighet tar vi med oss in i framtiden, när vi nu med stor omtanke, starkt engagemang och en brinnande framåtanda skriver nästa kapitel i företagets och stadens historia.

Våra fastigheter och projekt

Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm. Under den kommande tioårsperioden kommer vi att tillföra Stockholm 4000 nya bostäder. Här kan du se våra fastigheter och pågående, kommande och tidigare projekt.

Fråga oss