Hyresgäst

Personuppgiftsansvarig

Informationen du hittar här gäller bara de situationer där ett bolag inom Einar Mattsson är personuppgiftsansvarig. Olika bolag inom Einar Mattsson är personuppgiftsansvarig beroende på vilken typ av personuppgiftsbehandling det är fråga om.

För att underlätta för dig och effektivisera vår hantering av registrerades rättigheter har vi valt att dela in de vars personuppgifter vi behandlar i olika så kallade kategorier av registrerade. Informationen här gäller dig som söker boende i, eller som redan bor i ett hus som ägs och förvaltas av bolag inom Einar Mattsson-koncernen. Om fastigheten förvaltas av Einar Mattsson men ägs av en bostadsrättsförening eller annan fastighetsägare så gäller inte denna information. Då ska du istället vända dig till din förening eller din hyresvärd.

Informationen gäller alltså bara dig vars hyresvärd är inom Einar Mattsson. Är du osäker kring vem som är din hyresvärd kan du hitta information om det i ditt hyresavtal, i trapphuset eller på din hyresavi.

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver eller kan ha nytta av.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. . Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.
Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel finns misstankar om oriktiga hyresförhållanden (se nedan Särskilt om oriktiga hyresförhållanden), om det förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. I sådana fall behandlar vi personuppgifterna under den tid som ärendet pågår.

Gallring

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter att åtagandet eller beslutet har upphört att gälla. Uppgifter om exempelvis störningar eller andra liknande uppgifter avseende hyresgästens användning av lägenheten, som kan läggas till grund för hyresavtalets upphörande, kan uppfattas som integritetskränkande. Uppgifter om sådana förhållanden, raderas efter två år om det inte föranlett åtgärder för att få hyresförhållandet att upphöra.

Mottagare

Dina uppgifter hanteras av anställda hos oss, konsulter som vi anlitar men är även tillgängliga för våra personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är till exempel en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet eller ett bolag som hjälper oss göra kundudersökningar men oftast en IT-leverantör. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till inkassobolag för att driva in skulder, socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Tredjelandsöverföring

Merparten av vår personuppgiftsbehandling under hyresförhållandet sker i vårt fastighetssystem, system för felanmälan och telefonisystem. Dessa system och tjänster driftas i Sverige vilket innebär att den huvudsakliga behandlingen av personuppgifter sker i Sverige.

För övrig dokumentation och kommunikation såsom dokument och e-post använder vi Microsoft 365. Vi har valt att vår data hos Microsoft ska ligga på servrar inom EU men för det fall det kan uppstå en tredjelandsöverföring har vi även ingått standardavtalsklausuler med Microsoft.  

Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.

---

Personuppgiftskategorier

 • Namn
 • Personnummer
 • Objektsnummer
 • Hyra
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Förekomst av säkerhet
 • Förekomst av förvaltare/god man
 • Uppgift om betalningar
 • Boendeform
 • Uppgifter om förbrukning av värme, varmvatten och el

Ändamål - Att administrera och upprätthålla parternas skyldigheter i hyresförhållandet som grundar sig på hyresavtalet.

Däri ingår att fastställa och styrka anspråk till följd av hyresavtalet och gällande rätt.

Därutöver är det ett berättigat ändamål att erbjuda tjänster och service utöver vad som reglerats i hyresavtalet, behandla personuppgifterna för statistik och uppföljning samt för att uppfylla skyldigheterna som hyresvärd och fastighetsägare.

Personuppgifterna används även för egen marknadsföring och egna kundundersökningar.

Personuppgifterna används för annans marknadsföring under förutsättning att vad som marknadsförs har en närliggande och naturlig koppling till hyresförhållandet. (Här avses exempelvis försäkringsbolag, bredbandsbolag, kabeltvbolag, elbolag, larmföretag – det vill säga produkter som hyresgästen kan ha nytta av när hyresförhållandet pågår.)

Laglig grund - Avtal 

När du flyttat från din lägenhet eller lämnar din lokal gallrar vi dina personuppgifter snarast möjligt, men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Om du väljer att stå kvar som bostadssökande så fortsätter vi att behandla personuppgifter om dig, se ”När du söker bostad”.

Vid eventuell försäljning av fastigheten där du bor eller hyr lokal, eller i vissa fall också tidigare har bott kommer för lag och avtal relevanta uppgifter överföras till förvärvande bolag. 

---

Personuppgiftskategorier

 • Namn
 • Personnummer
 • Objektsnummer
 • Hyra
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Förekomst av säkerhet
 • Förekomst av förvaltare/god man
 • Uppgift om betalningar
 • Boendeform
 • Uppgifter om förbrukning av värme, varmvatten och el
 • Folkbokföring
 • Domslut (ej brottmål)
 • Uppgifter från sociala medier
 • Annonser
 • Uppgift om felanmälningar
 • Anteckningar från besök i lägenheten
 • Uppgifter från andra hyresvärdar

Ändamål - Att bevaka kvarstående rättsliga anspråk, exempelvis fordringar, samt för bedömning om hyresgästen kan erbjudas nytt boende hos hyresvärden.

Laglig grund - Avtal 

Fråga oss