Nyheter / 2024 / Arbetsmiljöveckan 2024: Trygga team och säkra beteenden stärker en god arbetsmiljö
2024-04-24

Arbetsmiljöveckan 2024: Trygga team och säkra beteenden stärker en god arbetsmiljö

Varje år genomför Einar Mattsson-koncernen en hel vecka där alla medarbetare deltar i olika aktiviteter och fördjupningar kring den gemensamma arbetsmiljön. Arbetsmiljön är allas ansvar och tillsammans skapas förutsättningar för en säker, trygg och inkluderande arbetsplats. KMA-samordnaren Veronica Axeen har en särskilt en viktig roll i Einar Mattsson Byggnads AB plus arbetet tillsammans med underentreprenörerna. Så här halvvägs in i Einar Mattssons arbetsmiljövecka tar vi en avstämning med Veronica.

Veronika Axeen-kvalitets- miljöo- och arbetsmiljo-samordnare.jpgVeronica Axeen, KMA-ansvarig på Einar Mattsson Byggnads AB. Foto: Åke Gunnarsson/VUE

KMA står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och hos Einar Mattsson är rollen Veronica har särskilt inriktad på byggarbetsplatsernas arbetsmiljö. Fastighetskoncernen arbetar dagligen med arbetsmiljön, och under den här vårveckan fokuserar samtliga medarbetare extra kring arbetsmiljön där årets tema är ”Trygga team och säkra beteenden“.

– Arbetsmiljöarbete handlar om människors välmående. I vår del av koncernen är säkerhetsfrågorna avgörande. Att arbeta förebyggande och systematiskt med säkerhet och hantera risker och tillbud är grundläggande för att nå ett viktigt mål — att ha noll allvarliga incidenter och arbetsplatsolyckor, förklarar Veronica.

Även underentreprenörer inkluderas

Veronica Axeen fungerar som en länk mellan produktionen och ledningen i frågor som berör arbetsmiljön och byggarbetsplatserna. I uppdraget ingår att dra upp riktlinjer, implementera dem och följa upp så att alla förstår syftet och prioriterar lika. Ett vanligt problem med riktlinjer är att de bara talar om vad som ska göras, inte hur, och då finns risken att några gör sina egna tolkningar. Eftersom vi är varandras arbetsmiljö är det viktigt att alla har rätt beteenden.

– För oss är det viktigt att underentreprenörerna involveras, förstår vad som gäller på vår arbetsplats och tar sin del av ansvaret. Min erfarenhet är att om vi pratar med varandra, så växer gemenskapen och därmed får vi trygga team och säkra beteenden. Min viktigaste uppgift är att kommunicera hur vi som huvudentreprenör ser på saker, hur du gör rätt och vad som händer om regler och rutiner inte följs, avslutar Veronica.

Hur du säger ifrån om jargongen där du är ogillas

För att få den fysiska arbetsmiljön att fungera arbetar Einar Mattsson också med den psykosociala arbetsmiljön. Då är jargong ett bra samtalsämne. Finns en jargong i mitt team? Vågar jag säga ifrån om någon har ett osäkert beteende? Hur säger jag ifrån om en kollega uttrycker sig kränkande? I syfte att fånga in helheten har hela koncernen obligatoriska föreläsningar kring just detta, med uppföljande diskussioner i respektive team efteråt.


Arbetsmiljöveckan – en årlig fokusvecka på arbetsmiljö för koncernens 320 medarbetare

Einar Mattsson genomför sedan flera år tillbaka en arbetsmiljövecka under den vecka då Internationella arbetsmiljödagen infaller. Syftet är att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbetsliv genom att gemensamt fördjupa oss i arbetsmiljöfrågor. Allt för att bli ännu bättre redan idag och framåt.

Fråga oss