Nyheter / 2023 / Vård- och omsorgsboende med Hovings malmgård som nav
2023-07-07

Vård- och omsorgsboende med Hovings malmgård som nav

Nedan berättar vi lite om vad som är på gång i projektet med ett nytt vård- och omsorgsboende och upprustning av malmgården. Einar Mattssons ambition är att för Judiska Hemmets räkning tillföra vård- och omsorgsboenden för äldre i kvarteret Sommaren, något som efterfrågas av kommunen. Projektet ger också ekonomiska förutsättningar att rusta upp Hovings malmgård. Finansiering kan vara en tråkig sak att prata om men det är en realitet som en ansvarsfull fastighetsägare måste förhålla sig till. Idag visar kalkylen på en kostnad om minst 100 miljoner sek för att göra de yttre renoveringsarbetena. Vi samarbetar precis som tidigare med Stockholms stad kring en ny detaljplan och antikvarier kring upprustningen. Tidigast till senhösten/vintern kommer det att finnas skarpa förslag på utformningen av projektet och processen väntas pågå minst till 2024.

Hovings malmgård.jpgHovings malmgård till vänster i bild. Källa: Wikipedia

Grundförstärkt hus som vilar  

Hovings malmgård är grundförstärktmed över 180 pålar. Just nu vilar huset i minst ett halvår till. Sedan kan vi göra en varsam renovering av utsidan. Projekteringen är påbörjad och upprustningen kommer att utföras i samråd med antikvarier och självklart med våra arkitekter.  

Industribetonad plats med många årsringar och tidigare grannar 

Hovings malmgård står på en plats som skiftat kraftigt med stadens årsringar. När Hovings malmgård uppfördes 1770 fungerade den både som bostad och färgeri, senare under lång tid en del av Liljeholmens stearinfabrik. Malmgården har historiskt varit omgiven av ett större kluster av byggnader. Området och husens aktiviteter - funktioner har skett nära hopkopplat med Malmgård under århundraden.    

I mitten av 1900-talet utgjordes området, efter Hammarby sjös sänkning, av hamn- och industribyggnader. Stearinfabrikens hus hopades tätt runt gården. Senare dominerade kranar och lagerbyggnader – fryshus, buss- och spårvagnshall, stadsbilden. I 1900-talets senare hälft förändrats området ytterligare. Stora kontor och industrikomplex byggs och i ett senare skede byggs stora delar av kvarvarande ytor ut till bostäder, en ny stad har kommit till. Malmgårdens alla kringbyggnader rivs och malmgården byggs om av staden om nu till kontor, parkering och parken mot sjön nyskapas.  

 För den som är nyfiken på områdets många årsringar rekommenderar vi Hans Björkmans bokserie ”Kring Hammarby sjö” i fyra delar.  Där finns också foton på många av de verksamheter som funnits på platsen.  

Processen är inte klar 

Under tiden då malmgården vilar pågår detaljplaneprocessen som vanligen tar minst 2 år. Processen är till för att vända och vrida på viktiga frågeställningar. Just nu finns inga definitiva planer utan vi har en projektidé som diskussionsunderlag. Så ser du en skiss så är den just det – en skiss bland många. Skarpa förslag hoppas vi kunna presentera till samrådet som är planerat till senhösten/vintern 2023. 

Fram till nu har vi bland annat fortsatt att förfina utformning av de nya byggnaderna i samspel med malmgården, utvecklat tankarna kring siktlinjer med mera enligt Stockholms stads arkitekturpolicy. Vi har också fortsatt samtalen om hur vi hanterar parken mot Tegelviksgatan, de gröna stråken och upprustningen av malmgården.  Allt i hopp om att göra detta till en levande plats där en varsamt renoverad Hovings malmgård spelar huvudrollen.  

Ett förarbete har gjorts gällande både krav på volym och utformning av vårdboendet där vi utgått från malmgården som navet i verksamheten. Under detaljplanearbetet är bearbetar vi ett antal viktiga frågeställningar i nära dialog och samarbete med Stockholms stad och Judiska Hemmet samt sakkunniga konsulter. Här kan du läsa mer om hur en detaljplaneprocess går till. 

Några felaktigheter kring processen och förslaget 

Einar Mattsson välkomnar synpunkter på arbetet med Hovings malmgård men delar av det som skrivs i olika forum om processen och skisserna är felaktigt.  Några saker som kan vara bra att veta är att:  

  • Malmgården har, trots det som hävdas i olika forum, tidigare varit omgiven av många olika typer av byggnader. Bland annat har en byggnad stått dikt an malmgården i en av gavlarna. Även om den sedan länge är riven finns det bilder på nätet och i Hans Björkmans bok.  
  • Den första modellen i ansökan till stadsbyggnadsnämnden var till för att illustrera en idé om volymerna. Med andra ord blir det inga orange tak och volymer är något som revideras löpande. Ett skarpt förslag kommer först när vi kommer till beslut om detaljplan.  
  • Vi skissar nu på byggnader som är fyra våningar höga ovan jord vid Tegelviksgatan, inte sju.  
  • Ytterligare felaktigheter som spridits är att vi ska tillföra två gångbroar som länkar till gården. En länk planeras till den gavel där det tidigare stod ett motbyggt hus.  
  • Någon har skrivit att paradrummen påverkas av länken. Rummen som avses ligger inte i de delar av gavlarna, båda rummen ligger mot parken och påverkas inte.  
  • Det sprids rykten om att trapphusen ska rivas. Det stämmer inte.  
  • Det är också fel att all grönska försvinner, tvärtom avser vi att i samråd med staden förbättra den norra och ursprungliga trädgården och göra den tillgänglig för fler stockholmare. Då bevarar vi äppelträd och eken. Södra trädgården blir en ny innergård som är tänkt att utformas för vårdboendets behov.    

Verksamhetens och de boendes behov är centrala

Platsens kvaliteter gör den lämplig för ett trivsamt vård- och omsorgsboende. Vi är väldigt glada över att ha med oss en seriös och långsiktig aktör i Judiska hemmet som ska stå för driften av verksamheten. De kommer också kunna ta hand om malmgården och ger den det liv den förtjänar.  

De framtida boendes behov av trivsamma boenden och Judiska hemmets behov av ändamålsenliga, moderna lokaler är därför en viktig del i de utredningar och samtal som förs. De äldre som får plats på detta vård- och omsorgsboendet ska känna trygga precis som de som kommer att arbeta här.

Fråga oss