Nyheter / 2022 / Status: Förutsättning för upprustning av Hovings malmgård och en levande stadsmiljö
2022-12-19

Status: Förutsättning för upprustning av Hovings malmgård och en levande stadsmiljö

Nedan berättar vi lite om vad som är på gång och gör ett försök till att adressera en del av de felaktigheter som sprids. Einar Mattssons ambition är att för Judiska Hemmets räkning tillföra vård- och omsorgsboenden för äldre i kvarteret Sommaren 10, något som Stockholm efterfrågar. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna rusta upp Hovings malmgård. Finansiering kan vara en tråkig sak att prata om men en realitet man måste förhålla sig till. Just nu samarbetar vi med Stockholms stad kring en ny detaljplan. Processen kommer att pågå i minst ett år till och först då kommer att finnas skarpa förslag på utformningen av projektet.

Hovings malmgård 1890tal.jpgHovings gård, 1890-tal. Fotograf: Okänd.

Grundförstärkt hus som vilar

Hovings malmgård är grundförstärkt. Det var ett omfattande arbete med över 180 pålar och huset behöver vila i drygt ett år till innan vi kan påbörja en varsam renovering av utsidan. Projekteringen är påbörjad och upprustningen kommer att utföras i samråd med antikvarier och självklart med våra arkitekter.

Industribetonad plats med många årsringar 

Hovings malmgård står på en plats som skiftat med stadens årsringar. När Hovings malmgård uppfördes 1780 fungerade den både som bostad och färgeri, senare under lång tid en del av Liljeholmens stearinfabrik. Malmgården har historiskt varit en del av ett större kluster av byggnader. Området och husens aktiviteter - funktioner har skett nära hopkopplat med Malmgård under århundraden.

I mitten av 1900-talet utgörs området, efter Hammarby sjös sänkning, av hamn- och industribyggnader. Stearinfabrikens hus hopas runt gården. Senare dominerar kranar och lagerbyggnader – fryshus, buss- och spårvagnshall i stadsbilden. I 1900-talets senare hälft förändrats området ytterligare. Stora kontor och industrikomplex byggs och i ett senare skede byggs stora delar av kvarvarande ytor ut till bostäder, en ny stad har kommit till. Malmgårdens alla kringbyggnader rivs och malmgården byggs om av staden om nu till kontor, parkering och parken mot sjön nyskapas.
För den som är nyfiken på områdets många årsringar rekommenderar vi Hans Björkmans bokserie ”Kring Hammarby sjö” i fyra delar. Där finns också foton på många av de verksamheter som funnits på platsen.

Processen framgent

Under tiden då malmgården vilar pågår detaljplaneprocessen som vanligen tar cirka 2 år. Processen är till för att vända och vrida på viktiga frågeställningar. Just nu finns inga definitiva planer utan vi har en projektidé som diskussionsunderlag. Så ser du en skiss så är den just det – en skiss.
Fram till nu har vi bland annat förfinat utformning av de nya byggnaderna i samspel med malmgården, utvecklat tankarna kring siktlinjer med mera enligt Stockholms stads arkitekturpolicy och hur vi hanterar parken mot Tegelviksgatan samt gröna stråk och upprustningen av malmgården. Allt i hopp om att göra detta till en levande plats där en varsamt renoverad Hovings malmgård spelar huvudrollen.

Ett förarbete har gjorts gällande både krav på volym och utformning av vårdboendet där vi utgått från malmgården som navet i verksamheten. Nu när detaljplanearbetet är i gång bearbetas ett antal viktiga frågeställningar i nära dialog och samarbete med Stockholms stad och Judiska Hemmet samt sakkunniga konsulter. Enligt Stockholms stads preliminära tidplan kommer ett samråd genomföras till sommaren 2023. Samrådet kommer att ge ytterligare underlag inför nästa steg.

Några felaktigheter kring processen och förslaget

Einar Mattsson välkomnar synpunkter på arbetet med Hovings malmgård men delar av det som skrivs i olika forum om processen och skisserna är felaktigt. Några saker som kan vara bra att veta är att:

  • Malmgården har, trots det som hävdas i olika forum, varit omgiven av många olika typer av byggnader. Bland annat har en byggnad stått dikt an malmgården i en av gavlarna. Även om den sedan länge är riven finns det bilder på nätet och i Björkmans bok.
  • Den första modellen i ansökan till stadsbyggnadsnämnden är ett arbetsmaterial. Syftet var att illustrera en idé om volymerna. Med andra ord blir det inga orange tak och volymer är något som revideras löpande. Ett skarpt förslag kommer först när vi kommer till beslut om detaljplan, tidigast om ett år.
  • Vi skissar nu på byggnader som är fyra våningar höga ovan jord vid Tegelviksgatan, inte sju.
  • Ytterligare felaktigheter som sprids är att vi ska tillföra två gångbroar. En länk planeras till den gavel där det tidigare stod ett motbyggt hus.
  • Någon har skrivit att paradrummen påverkas av länken. Rummen som avses ligger inte i de delar av gavlarna, båda rummen ligger mot parken och påverkas inte.
  • Det sprids rykten om att trapphusen ska rivas. Det stämmer inte.
  • Det är också fel att all grönska försvinner, tvärtom avser vi att i samråd med staden förbättra den norra trädgården och göra den tillgänglig för fler stockholmare. Då bevarar vi äppelträd och eken. Södra trädgården blir en ny innergård som är tänkt att utformas för vårdboendets behov.

Verksamhetens och de boendes behov centrala

Platsens kvaliteter gör den lämplig för ett trivsamt boende. Vi är väldigt glada över att ha med oss en så långsiktig aktör som Judiska hemmet för driften av verksamheten som tar hand om malmgården och ger den liv.

De framtida boendes behov av trivsamma boenden och Judiska hemmets behov av ändamålsenliga, moderna lokaler är därför en viktig del i de utredningar och samtal som förs. De äldre som får plats på detta vård- och omsorgsboendet ska känna trygga precis som de som kommer att arbeta här.

Judiska Hemmet önskar att det nya vård- och omsorgsboende dimensioneras för upp till 90 boende uppdelat på 4 avdelningar med 20 boende per avdelning. Hemmet skall då präglas av det senaste inom teknik- och vårdarbete.

Här finns också förhoppningar om att kunna inrymma föreningar, en förskola samt bereda plats för ett café eller restaurang som är öppen för alla. Men det är som sagt en del i det fortsatta samtalet.

Fråga oss