Nyheter / 2022 / Johanna Wikander: "Allt handlar om balans – miljömässigt, socialt och ekonomiskt"
2022-05-02

Johanna Wikander: "Allt handlar om balans – miljömässigt, socialt och ekonomiskt"

Det kulturella arvet är starkt inom Einar Mattsson-koncernen. Verksamheten präglades tidigt av värderingarna god etik, kvalitet och långsiktighet. Idag är det tydligt att Einar startade en hållbarhetsresa långt innan uttrycket ”hållbarhet” fanns på kartan.

Johanna Wikander hållbarhetsutvecklingschef einar mattsson.jpgFoto:John Sandlund

– Att Einar Mattsson är ett bolag med tradition som samtidigt vill vara nytänkande var något som tilltalade mig redan innan jag började här. Liksom synen på hållbarhet. Allt handlar om balans – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi måste balansera de tre dimensionerna för att kunna nå hållbar utveckling”, förklarar Johanna Wikander, Einar Mattssons första hållbarhetsutvecklingschef.

Strategi för förändring

– Det har varit härligt att komma till en organisation med så otroligt stort driv, inte minst i hållbarhetsfrågorna. Vi har massor av kompetenta medarbetare som gör ett mycket bra jobb inom hållbarhet. En av mina främsta uppgifter är att stötta dem genom att tillföra min kompetens, erfarenhet och andra infallsvinklar”, förklarar Johanna.

Johanna jobbar även mycket med omvärldsbevakning. Hon analysera vad utvecklingen runt omkring oss betyder för Einar Mattsson, nu och i framtiden. Vi vet att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av miljö- och klimatpåverkan.  
Johanna har sedan hon började främst ägnat sig åt att leda arbetet med att vidareutveckla hållbarhetsstrategin, dess riktning och vilka konkreta målsättningar Einar Mattsson behöver för att styra mot den riktningen. Ta till exempel fokusområdet minskad klimatpåverkan. Vad betyder det för respektive bolag, projekt och delar av verksamheten? För kraven vi ställer på leverantörerna? För utvecklingen av bolagens processer? Behov av utveckling och innovationer. Koncernen behöver vara mycket konkret för att skapa den förändring den vill ha.

Extra fokus på miljö och klimat

Einar Mattssons uppdaterade hållbarhetsstrategi anknyter till FN:s Agenda 2030 och de sjutton globala målen. De tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är lika viktiga i hållbarhetsarbetet, även om strategin just nu har ett extra fokus på den miljömässiga delen. Bakgrunden till det är att tempot i klimatarbetet behöver intensifieras och dessutom står koncernen inför många nya regler och direktiv, med EU-taxonomin som exempel. Det betyder inte att Einar Mattssons övriga hållbarhetsarbete kopplat till sociala och affärsetiska frågor minskar i betydelse. Här sker ett fortsatt fokuserat arbete.

Vad är särskilt utmanande med klimatfrågan enligt dig, Johanna?
– Den ena delen är den höga takten som krävs i klimatomställningen och det gäller särskilt i vår sektor. Byggprojekt har ledtider på många år och det är många kvadratmeter i det befintliga fastighetsbeståndet. Den andra är att vi redan lever i ett förändrat klimat. Vi behöver ställa om samtidigt som vi behöver arbeta med att klimatanpassa städerna och göra dem mer motståndskraftiga mot påfrestningar såsom extrem nederbörd.

Strategiska fokusområden

I strategiutvecklingen har Einar Mattsson utgått från vad intressenterna säger oss, vad som händer i branschen, samt utvecklingen i vår omvärld – lokalt och globalt. Familjeföretaget är en lokal koncern i Storstockholm. Hållbarhetsstrategin ska hjälpa koncernen att både utveckla sig själva och de bostadsområden där de verkar i hållbar riktning, samtidigt som klimatfrågan är global.

Strategiska fokusområden för miljöarbetet

Att minska klimatpåverkan är det första av sex stycken fokusområden. Det är inriktat på effektivare energianvändning, samt att på olika sätt arbeta för fossilfrihet – i allt från servicebilar och arbetsmaskiner till att bygga ut den förnybara energin i Einar Mattssons fastigheter. Klimatanpassning går ut på att skydda det familjeägda bolagets fastigheter för att hantera konsekvenserna av ett klimat i förändring.

Hållbar vattenanvändning handlar om att värna om vatten som resurs och förebygga föroreningar. Cirkulär ekonomi syftar till att minimera avfallet vid byggnation, bevara och återbruka mera samt nå högre grad av materialåtervinning. Hållbar materialanvändning är att endast använda material och produkter som är sunda för människor och miljö. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster, sist men inte minst, syftar till att skydda och stärka växt- och djurliv och därmed ekosystemtjänsterna i staden. Inom ramen för varje fokusområde har det satts upp tydliga mål och åtgärder som koncernen arbetar efter.

Johanna, vad behövs för att nå framgång, för att förverkliga strategin?
– Vi eftersträvar att jobba integrerat med hållbarhetsfrågorna i hela verksamheten. Vi har en unik möjlighet i att vi är en koncern som utvecklar, bygger och förvaltar. Att vi har hela kedjan av kompetenser och erfarenheter ger oss stora förutsättningar att till exempel minska fastighetens klimatpåverkan över hela livscykeln. Det är en styrka vi har.

Samarbete är också viktigt. Det är avgörande att Einar Mattsson som bygger staden tar sig an utmaningarna och frågeställningarna tillsammans. Alla tjänar på att frågorna drivs gemensamt, att fastighetsägare, byggherrar och fastighetsförvaltare utbyter erfarenheter och provar olika vägar framåt, även om vi är konkurrenter i andra sammanhang. Einar Mattsson är till exempel ett av flera bygg- och fastighetsföretag som ingår i nystartade Hållbart Stockholm 2030 (HS30) – ett initiativ för att gemensamt med branschkollegor se hur hållbarhetsarbetet kan snabbas upp, med fokus på att faktiskt göra saker.

Einar Mattsson har redan mycket att vara stolta över i hållbarhetsarbetet

Koncernen har länge jobbat med certifieringssystemet ”Miljöbyggnad” i nyproduktionen. Vidare finns ett starkt driv i återbruksfrågorna. Även KTH Live-In Lab, Einar Mattssons samarbete med akademin för att driva utveckling och innovation. Ett viktigt arbete då vi behöver nya innovationer och lösningar för att snabba på omställningen.
Inom utemiljö finns ett eget team med mycket hög kompetens att skapa gröna värden i staden. Utemiljön har även med trygghet att göra, och Einar Mattsson Förvaltnings AB har i flera år arbetat framgångsrikt med att förbättra trivseln och tryggheten i de områden koncernen finns.

Vad skulle du avslutningsvis vilja förmedla till alla som känner osäkerhet kring klimatet och framtiden, Johanna?
– Jag skulle börja med att berätta att vi till stor del vet vad vi behöver göra för att åstadkomma ett hållbart samhälle – i alla tre dimensionerna. Vi vet också att hållbarhetsresan inte kan vänta och den behöver ske i högt tempo. Det kommer säkert stundtals att kännas lite jobbigt och krångligt. Vi står inför en jättehäftig resa där vi har en unik chans att göra skillnad, tillsammans. Det sporrar mig varje dag i mitt arbete och jag hoppas bidra till att människor omkring mig också ser möjligheterna vi skapar genom att ta oss an utmaningen och tro på framtiden, förmedlar Johanna Wikander tryggt.

----

Om Johanna Wikander

Johannas intresse för miljöfrågor väcktes redan i tidiga år när hon fick lära sig om miljöproblemen i Östersjön. Hennes engagemang ledde sedan raka spåret till en magisterexamen i Miljövetenskap vid Linköpings Universitet och därefter till en yrkeskarriär med hållbarhet i fokus.
Efter tio år i olika roller på Skanska, inklusive arbete internationellt, tog hon beslutet att ändra inriktning. Varför?
– Mitt engagemang blev mitt jobb och nyfikenhet på att lära mer driver mig framåt. Jag ville skaffa mig mer erfarenhet inom förvaltning där det finns ett längre tidsperspektiv, vilket ger nya dimensioner till hållbarhetsarbetet. Därför sökte jag mig till Stockholms stad där jag först var hållbarhetsstrateg på Fastighetskontoret och därefter hållbarhetschef för Stockholmshem under fyra år. Det var otroligt roligt och gav många nya goda kunskaper och erfarenheter

Fråga oss