Nyheter / 2022 / Einar Mattsson utvecklar vårdboende åt Judiska Hemmet
2022-02-08

Einar Mattsson utvecklar vårdboende åt Judiska Hemmet

Einar Mattssons ambition är att för Judiska Hemmets räkning tillföra vård- och trygghetsboenden för äldre i kvarteret Sommaren 10. Platsens kvaliteter gör den lämplig för ett trivsamt boende och är en lämplig verksamhet på platsen. Vi behöver fler vård- och omsorgsboenden i Stockholm och de nya byggnaderna kommer i sin gestaltning att anpassas till platsen. Nyproduktionen är också en viktig förutsättning för finansieringen av en varsam renovering och upprustning av Hovings Malmgård. I samband med dessa arbeten vill vi iordningställa parkytorna som fler stockholmare och besökare kan glädjas åt. Nu ligger frågan om markanvisning på Exploateringsnämndens dagordning för februarimötet.

Hovings malmgård.pngKv. Sommaren med Hovings Malmgård på tomten.

– Vi värnar äldres rätt till kvalitet i sitt boende och har tittat på många platser för ett nytt vård- ochomsorgsboende och ett trygghetsboende. Grönskan, den historiska byggnaden med potential för sociala aktiviteter och det faktum att platsen ligger centralt gör den till idealisk för vår verksamhet. Vi är samtidigt ödmjuka inför den kommande dialogen med Stockholms stad och ser fram emot en respektfull dialog med sikte på de boendes behov av kvalitet, säger Jan-Erik Levy, styrelseordförande på Judiska hemmet.  

–  Judiska Hemmet är en mycket seriös och långsiktig aktör vars verksamhet passar väl in på platsen. Vård- och omsorgsboendet och Malmgården kommer att utvecklas tillsammans med Judiska Hemmet. Malmgården som historiskt varit omgiven av byggnader får det liv och den långsiktiga omsorg som den är värd som en representativ och central byggnad för det gamla Södermalm. Nyproduktionen ger oss förutsättningar för att finansiera en varsam renovering av Hovings Malmgård och återställa delar av trädgården och uppdatera parkytor och delar av den gamla trädgården, säger Sara Albrecht, projektutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt AB.

Nästa steg

Den 20 december fattade Stadsbyggnadsnämnden beslut om ett så kallat start-PM för att påbörja arbetet med en ändring av detaljplanen för platsen. Starten på detta arbete är avhängigt ett beslut om markanvisning i Exploateringsnämnden som nu har frågan på dagordningen på mötet i februari. Efter det kan det ta ungefär två år att arbeta fram en detaljplan.

Ett förarbete har gjorts gällande både krav på volym och utformning av vårdboendet där vi utgått från Malmgården som nav.  När detaljplanearbetet väl sätts i gång kommer ett antal viktiga frågeställningar att bearbetas ytterligare i nära dialog och samarbete med Stockholms stad.

Då kan vi bland annat att förfina utformning av de nya byggnaderna, ytterligare utveckla tankarna kring siktlinjer mot vattnet, hur vi förstärker det gröna stråket och restaureringen av Malmgården. I samband det tillkommer också planering kring hur vi bäst skyddar den gamla eken, återskapar delar av trädgården med fruktträd och utformar parkmarken för stockholmare och boende att ta del av.

Även fortsättningsvis görs utredningarna med respekt för de framtida boendes behov av trivsamma och säkra boenden och Judiska hemmets behov av ändamålsenliga, moderna lokaler.

Om Judiska Hemmet

Judiska Hemmet har sedan mitten av 1940-talet erbjudit ett tryggt boende för sjuka och gamla i en hemlik miljö med kvalificerad, personcentrerad vård och omsorg, präglad av judiska seder och traditioner. På boendet finns platser för somatisk vård och omsorg och platser för personer med demenssjukdom. Judiska Hemmet är ett profilboende med judisk inriktning öppet för alla som önskar bo där. Hemmet drivs av den ideella Föreningen Judiska Hemmet.

Beslut om start-PM

Einar Mattssons hållbarhetsarbete

Grundförstärkning av Malmgården

Kompletterande bebyggelse utreds

Om Einar Mattsson

Om Judiska Hemmet

Om stadsbyggnadsprocessen

Fråga oss