Nyheter / 2021 / Pågående grundförstärkning i Hovings Malmgård
2021-07-06

Pågående grundförstärkning i Hovings Malmgård

På inrådan från Stockholms stad förvärvade Einar Mattsson år 2000 tomträtten till kvarteret Sommaren 10. I samband med övertagandet av tomträtten fick Einar Mattsson en markanvisning vilket var en förutsättning för att kunna finansiera upprustningen av malmgården. Det har hela tiden varit vår ambition att rusta upp malmgården och då göra det samtidigt som vi ger ett tillskott av nybyggnation i någon form. Just nu genomför vi en grundförstärkning av själva malmgården.

pågående grundförstärkning hovfings malmgård.jpg

Grundförstärkningen löper på bra

Den pågående grundförstärkningen för att staga upp huset från grunden påbörjades 2020. Nu närmar vi oss slutfasen av själva grundförstärkningen där vi gräver ned oss under husets grund. Det gör vi för att lägga in nya balkar på nya pålar under befintliga källarväggar.Det är ett omfattande och komplicerat arbete. Därefter sker viss återställning utom- och inomhus av tex stengolven.

Hela grundförstärkningen beräknas vara klar under hösten 2021. Eftersom en grundförstärkning är ett ganska stort ingrepp i ett hus måste huset vila i 2 år efter förstärkningen för att “sätta sig”. Efter det kan vi påbörja de utvändiga restaureringsarbetena.

Löpande skötsel av huset och av trädgården är något som vi gör hela löpande oavsett större arbeten.

Experter deltar i varje del av processen

För varje del av processen, från utredningarna till slutförande, arbetar vi med antikvarier och experter som kan utföra ett kvalitativt hantverk. Syftet är att bevara så mycket det går för att värna Malmgårdens inneboende värde.

Tillfälliga bodar på platsen

I grannfastigheterna byggs det nya bostäder. Det är trångt på platsen och man behöver sätta upp bodar för de som arbetar i de nya projekten. Därför planerar Stockholms stad och Einar Mattsson att tillfälligt sätta upp bodar och nyttja byggnaderna i Kv. Sommaren för bland annat platskontor för de som arbetar med att uppföra bostäder i kv. Persikan. Det sker dock först 2022.

Ansökan om att få tillföra vårdbostäder

Vi har lämnat in en ansökan till Stockholms stad där vi vill tillföra byggrätter för vårdboende på platsen samt rusta upp Malmgården och trädgården. Syftet är att både gården och trädgården helt eller delvis ska kunna öppnas för allmänheten.

Staden äger de beslut som rör vad vi får göra med huset i sig samt frågan om hur man bäst använder marken. När en stad förändras ändras också detaljplaner. Det är hur vi ska göra det på bästa sätt som vi samtalar om.
Vi ser gärna att trädgården då kan få en ny aktiv funktion för äldre i god samverkan för nuvarande och nya invånarna på Södermalm. En upprustad allmän trädgård framför Malmgården in mot staden skall möta de kringboende och besökare på sin väg ned mot Hammarby kanal.

Malmgården har historiskt varit kringbyggd av andra nära liggande byggnader och haft ett praktiskt förhållande till dessa. Den bebyggelse vi tittar på nu är i mycket mindre skala än våra tidigare förslag. I vår skiss utgår vi från att man tillför byggrätter längs framförallt Alsnögatan och en mindre del vid Tegelviksgatan.

Den nya bebyggelsen tillför ett gemensamt nyttjande med malmgården som blir dess nav. Malmgårdens nya historia kan nu inledas.

Malmgården ska fortsatt vara identitetsbäraren för platsen där den nya bebyggelsen ska samverka med god kvalitet till malmgårdens arkitektur.

Fråga oss