Nyheter / 2021 / Einar Mattsson: Beslut om start-pm för vårdboende i kv. Sommaren 10
2021-12-22

Einar Mattsson: Beslut om start-pm för vårdboende i kv. Sommaren 10

Einar Mattssons ambition är att tillföra vård- och trygghetsboenden för äldre i kvarteret Sommaren 10. Det ger också möjligheten att rusta upp den kulturhistoriskt viktiga Hovings Malmgård och tillföra platsen en passande verksamhet. Vi ser framför oss att huset såväl som platsen äntligen kan nyttjas av fler stockholmare och besökare. Den 20 december fattade Stadsbyggnadsnämnden beslut om ett så kallat start-pm för att påbörja arbetet med en ändring av detaljplanen för platsen. Starten på det arbetet är avhängigt ett beslut om markanvisning i Exploateringsnämnden.

kv sommaren Einar Mattsson.pngHovings Malmgård i kv. Sommaren 10. Malmgården är nyligen grundförstärkt och ska nu vila i två år innan ett varsamt renoveringsarbete kan påbörjas.

När arbetet med att tillsammans med Stockholms stad utarbeta en detaljplan startat tar det ungefär två år till dess att det finns en ny detaljplan. Det är en förutsättning för att få bygga vårdboendet. Att få bygga vårdboendet på platsen ger i sin tur förutsättningar för att finansiera en varsam renovering av Malmgården.

– Vi är alldeles i början av en lång process. Men vår ambition är att med respekt för platsens unika värden få utveckla vård- och trygghetsboenden för äldre. Malmgården har historiskt varit omgiven av byggnader och till och med haft en liten tillbyggnad i ena kortsidan, säger Sara Albrecht, projektutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt AB.

– Sedan tycker vi att platsen har rätt kvaliteter för ett trivsamt vårdboende för äldre, något som behövs i området. Om vi får tillföra vårdboende här kan vi samtidigt varsamt renovera Hovings Malmgård och återställa delar av trädgården samtidigt som vi uppdaterar parkytor. Vi ser fram emot att fler stockholmare äntligen ska få njuta av platsen samtidigt som vi är ödmjuka inför den kommande dialogen med Stockholms stad, avslutar Sara Albrecht

Bakgrund

Einar Mattsson är ägare av Hovings Malmgård och tomträttsinnehavare i kvarteret Sommaren 10 sedan år 2000. Malmgården har nyligen grundförstärkts och huset ska nu vila i två år innan utvändig och varsam renovering av Malmgården och trädgården kan påbörjas. Alla arbeten utförs i samarbete med experter som tex en byggnadsantikvarie då byggnaden är av stort kulturhistoriskt värde.

Under tiden kan arbetet med en ny detaljplan för vård- och trygghetsboenden för äldre påbörjas. Starten på detaljplanearbetet är avhängigt Exploateringsnämndens beslut om markanvisning.

Nästa steg

Ett förarbete har gjorts gällande både krav på volym och utformning av vårdboendet där vi utgått från Malmgården som platsens fokuspunkt. När detaljplanearbetet väl sätts i gång kommer ett antal viktiga frågeställningar att bearbetas i nära dialog och samarbete med Stockholms stad.

Då kommer vi bland annat att förfina utformning av de nya byggnaderna, ytterligare utveckla tankarna kring siktlinjer mot vattnet, hur vi förstärker det gröna stråket och restaureringen av Malmgården. I samband det tillkommer också planering kring hur vi bäst skyddar den gamla eken, återskapar delar av trädgården med fruktträd och utformar parkmarken som fler kan få ta del av.

Även fortsättningsvis görs utredningarna med respekt för de framtida boendes behov av trivsamma och säkra boenden. Därtill kommer vårdaktörens krav på ändamålsenliga, moderna lokaler. Vilken aktör som ska driva vård- och trygghetsboendet kommer att kommuniceras längre fram.

Här kan du läsa mer om stadsbyggnadsprocessen i Stockholms stad går till.

Fråga oss