Året då engagemang och framtidstro blev viktigare än någonsin

2022 skulle bli ett år av möjligheter. I stället överrumplades världen av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och dess konsekvenser. Tack vare kompetensen och engagemanget hos våra medarbetare kunde Einar Mattsson hantera utmaningarna, fortsätta planera för framtiden och skriva nya kapitel i koncernens och stadens historia.

Vi hade stora förväntningar på det nya året, 2022. Året då vi skulle återgå till det normala efter två år av pandemi. Allt såg ljust ut tills slutet av februari, då Ryssland oprovocerat anföll Ukraina. Återigen förändrades spelplanen. En spiral av utmaningar tog sedan fart i krigets spår och i skrivande stund är omvärldssituationen fortsatt otrygg och oviss. Bedömare menar att kriget kan bli långvarigt, att utmaningar som lågkonjunktur, inflation, ränteoro, leveransstörningar och varierande priser förblir en del av vår vardag under överskådlig tid. Allt detta är dock hanterbart och vi måste enat fortsätta stödja Ukraina för att i möjligast mån motverka det mänskliga lidandet.

Historien har lärt oss att tro på framtiden – en hållbar framtid

Det som hände i februari skakade om oss alla. Det var svårt att orientera sig i den nya situationen men ganska snart landade vi och fann en trygghet i Einar Mattssons historia. Under de snart 90 år som företaget varit verksamt har världen tagit sig igenom världskrig, energikriser, finanskriser, politisk oro och nu senast en pandemi. Med stor respekt för det som sker just nu, landar min slutsats i att det alltid har blivit bättre på andra sidan. Med erfarenhet växer dessutom förmågan att hantera svåra situationer, anpassa sig till förutsättningarna och skapa nya möjligheter.

I allt detta ser jag likheter med hur vi möter klimat- förändringarna. Även om vi inte ser alla lösningar framför oss här och nu, så vet vi att vårt klimatarbete ger effekt, samt att det längs vägen kommer att skapas innovationer som minskar klimatpåverkan ytterligare och hjälper oss nå klimatmålen. Vi fick uppleva ett sådant innovationskliv under året då Northvolt installerade industribatterier till forsknings- och utvecklingsprojektet vid Live-in Lab på KTH, där Einar Mattsson är medfinansiär och aktivt deltar i batteriforskningen. Projektets syfte är att forska kring nyckelfärdiga lösningar med solceller och storskalig energilagring, med målet att öka utbytet av fastigheters solcellsanläggningar och minska beroendet av köpt el. Mot bakgrund av vår egen analys att vår verksamhet kan nå nettonollutsläpp 2045 anslöt vi oss under 2022 till Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Vi tror på det vi gör och det vi kan påverka. Därför tror jag på framtiden. Vi äger den.

STEFAN RÄNK

Titel: Koncernchef, delägare och även vd för Einar Mattsson Fastighets AB och Heirloom Asset Management AB

 

Kvalitet lönar sig även när marknaden sviktar

Bostadsmarknaden avmattades rejält under 2022 och efterfrågan på nyproducerade bostadsrättslägenheter gick tydligt ner. Därför var det med glädje vi kunde konstatera att våra produkter står starka även på en svag marknad. Under året inledde vi försäljningen av bostadsrätter i våra pågående projekt Elddonet i Täby och brf Söderdepån på Södermalm, och med tanke på omvärldsläget var intresset stort. För mig är det ett bevis på att vi gjort en god marknadsanalys samt att kunderna uppskattar den höga kvalitet och långsiktiga omtanke som Einar Mattson står för. På hyresbostadssidan såg vi ingen avmattning alls under året, efterfrågan var stabil. Samma sak gällde i stort sett också på lokalsidan, där det dock finns tecken på att konjunkturen påverkar vissa hyresgäster.

När det kommer till fastighets- och byggrättsmarknaden var situationen fortsatt avvaktande. Fastighetsvärden sjunker, så även våra, men säljare och köpare hade svårt att mötas prismässigt vilket bidrog till en låg omsättning på marknaden. Vid årsskiftet hade fastighetsvärderarna ännu inte fullt ut fångat upp effekterna av de nya avkastningskrav som råder på marknaden. Som jag skrev i årsberättelsen i fjol är vi förberedda på fluktuationer i fastighetsvärdena. Vi ser framför oss många intressanta förvärvsmöjligheter framöver.

Genomförandekraft i hela värdekedjan

Av naturliga skäl kom verksamhetsåret 2022 att präglas av extrema utmaningar kopplade till bristen på material och komponenter, kombinerat med inflation och skenande priser på byggvaror och energi. Med den utgångspunkten blev det uppenbart vilken kraft det finns i att Einar Mattsson har alla kompetenser i värdekedjan samlade under ett tak – från projekt och byggande till ägande och förvaltning. Tillsammans har vi en genomförandekraft som hjälper oss att alltid fullfölja våra projekt och leverera bostäder av hög kvalitet. Som till exempel bostadsrättsföreningen Telefoncentralen i Hägersten. Projektet, som tillför området 157 attraktiva lägenheter i bästa läge vid Telefonplan, avslutades under 2022 och belönades med högt betyg av kunderna.

Vårt projektbolag och vårt byggbolag rullade under året vidare med produktionen av kv Elddonet i Täby och kv Persikan på Södermalm, trots störningar i materialleveranserna. En framgångsfaktor för vår försäljning är att vi anpassat lånen i bostadsrättföreningarna till de normala räntenivåer som åter råder. Köparna och bankerna kan känna sig trygga i att föreningens ekonomi är mer robust än många andra projekt på marknaden. Det har naturligtvis påverkat projektverksamhetens ekonomi negativt i det korta perspektivet men är en självklar åtgärd om förtroendet för bostadsrätten som upplåtelseform ska upprätthållas. På projektsidan presenterade vi under året projektidéer för nya vård- och omsorgsboenden på Hovings malmgård i kvarteret Sommaren 10. Detaljplanearbetet har inletts och beräknas ta cirka två år. Vidare fick projektbolaget markanvisningar för bostadsrätter och LSS-boende i Bredäng, samt för hyresrätter i Bagarmossen. Vid årets utgång hade projektbolaget 14 projekt i olika skeden i projektportföljen (se s 86).

Vår förvaltningsverksamhet fortsatte under året att utveckla sitt energiarbete i riktning mot koncernens energi- och klimatmål. Med 11 procents minskad energianvändning i Einar Mattssons fastigheter 2022 är vi på god väg mot målet 25 procent till år 2025 (se s 61). Många externa fastighetsägare efterfrågar Einar Mattssons kompetens inom hållbar förvaltning. Flera nya förvaltningsuppdrag välkomnades under året och våra befintliga kunder gav fina betyg i den årliga NKI-mätningen (se s 37). Jag vill passa på att tacka alla kunder för det förtroende ni ger oss.

Vårt fastighetsbolag kunde summera ännu ett gott förvaltningsår med fortsatt nöjda hyresgäster enligt 2022 års AktivBo-undersökning. Extra glädjande är att den upplevda tryggheten i och omkring våra fastigheter har ökat nästan sju procent sedan 2017 – ett resultat av konsekvent och långsiktig förvaltning med hyresgästernas trivsel och trygghet i fokus. Tre större ROT-projekt avslutades under året, bland annat etapp 1 på kv Bergsgruvan som bland annat fick två nya lägenheter på vindsvåningen, ett fint tillskott i ett område med hög efterfrågan på bostäder. Tre nya projekt startades upp: kv Luxlampan 5 på Lilla Essingen, samt kv Kvadraten och kv Bergsgruvan etapp 2, båda på Södermalm. Våra ROT-processer påverkar av naturliga skäl de boende, men vårt omtänksamma arbete med hyresgästerna och det slutgiltiga resultatet möter i regel mycket stor uppskattning. Vår omsättning för koncernen uppgick till 1 519 mkr 2022. Fastighetsbolagen, bygg- och förvaltningsverksamheten ökade sin omsättning medan projektverksamheten minskade. Det sistnämnda mot bakgrund av en återhållsamhet med investeringar i byggrätter under senare år och att flera projekt försenats på grund av kommunernas förändrade eller försenade plan- och exploateringsarbeten. Koncernens samlade rörelseresultat uppgår till 220 mkr. Resultatet belastas av den lägre volymen projekt i kombination sänkta vinstprognoser och garantiarbeten.

Vi kraftsamlar för en attraktiv Stockholmsregion

Som koncern har vi varit återhållsamma i vårt risktagande under senare år, vilket gör att vi har kraften och möjligheterna att rikta vår energi framåt. Under 2022 fokuserade vi på att anpassa projekten och organisationen till det nya omvärldsläget samtidigt som vi ägnade mycket tid åt framtidsfrågor. Till exempel hur vi ska organisera oss och hur vi ska forma vår affär för att vara väl positionerade när situationen i omvärlden förändras till det bättre. Sammantaget har vi alla förutsättningar att bidra till vändningen när den kommer. Dels har vi styrkan att investera. Dels har vi genomförandekraften som behövs för att utveckla och leverera boendemiljöer av hög kvalitet som stärker Stockholmsregionens attraktivitet. Jag ser fram emot alla planer för en fortsatt utbyggnad av Stockholm och är trygg i att Einar Mattsson har den stabilitet och uthållighet som krävs för att förverkliga nya kapitel i stadens historia.

Med engagemang kan vi göra skillnad – på riktigt

2022 blev året då engagemang och framtidstro blev viktigare än någonsin. Jag vill tacka våra medarbetare, våra leverantörer och partners, vår styrelse och intressenter, för den vilja och drivkraft alla visat under året. I sammanhanget vill jag passa på att lyfta en händelse som för mig visar att vägen till en bättre framtid börjar med engagemang. Mot slutet av året, i november, fick områdesförvaltare Ylva Forslund och biträdande för- valtare Christina Åkerblad ta emot Polisens medalj för sitt och förvaltningsteamets mångåriga och målinriktade arbete i Hjulsta. Ett uthålligt arbete nära hyresgästerna och övriga aktörer som i hög grad bidragit till den positiva utveckling vi ser i Hjulsta idag. En utveckling där trivsel och trygghet byggs med ett ömsesidigt förtroende som grund. För mig kommer Ylva och Christina alltid att vara förebilder och ett bevis på att engagemang, omtänksamhet och framtidsanda kan göra skillnad – på riktigt.

// Stefan Ränk
Koncernchef

Fråga oss