Historia möter framtid när Einar Mattsson bygger i Slakthusområdet

När nya stadsdelar tar form finns Einar Mattsson med och utvecklar bostäder. Nu står Slakthusområdet på tur att omvandlas. Här skapas en stad i staden, en nyskapande urban miljö där historia möter framtid och livsstilen är hållbar.

 

Flygvy.png

Einar Mattssons kvarter i Slakthusområdet kommer att erbjuda 99 fina och välutrustade hyresrätter i bästa läge.

Stadsutveckling är ett verktyg för att göra staden bättre på många olika sätt. Mer hållbar, mer attraktiv och mer anpassad för att möta människors behov i ett snabbt föränderligt samhälle. Stockholms stad och kommunerna i Storstockholm formulerar visioner och sätter mål. Långsiktiga och stabila fastighetsutvecklare som Einar Mattsson bidrar till att förverkliga dem.

Hela Söderstaden ska utvecklas

Stockholms stad har som vision att Söder- staden ska bli navet i södra Stockholm – ”en trygg och tillgänglig destination för tusentals boende, arbetande, studerande och besökare”. Söderstaden har flera delar som nu utvecklas med visionen som ledstjärna – Slakthusområdet, Globenområdet samt Gullmarsplan och Nynäsvägen.

Projekten i Söderstaden beräknas pågå till 2040. Slakthusområdet bebyggs i etapper och ska som helhet stå klart 2033. I Slakthus- områdets tredje etapp, Kylrumskvarteren, utvecklar Einar Mattsson 99 högkvalitativa hyresrätter för en modern och hållbar livsstil i en unik stadsmiljö. Byggstart beräknas till 2028 med inflyttning 2030. Ännu en fastighetsresa startar med Einar Mattsson som långsiktig ägare och förvaltare i en ny och attraktiv stadsdel.

Centrum för det matkulturella arvet

För den oinvigde kan namnet ”Slakthus- området” upplevas något avskräckande. Men namnet har sin historiska förklaring. Området byggdes under åren 1906–1912 och blev Sveriges största och modernaste slakteri. Initiativet togs av Stockholms stad i syfte att få bukt med bristande hygien och smittorisker som följde av att slakt vid sekelskiftet utfördes under mer eller mindre kontrollerade former på ett 100-tal privata slakterier runt om i staden. Genom att koncentrera slakten till det toppmoderna kommunala slakteriet i Enskede skulle problemen motverkas. Ett imponerande flöde byggdes upp, från inkommande djurtransporter och kreatursmarknad, till slakt och livsmedelstillverkning. Så småning om lades kreatursmarknaden ner men områdets betydelse blev inte mindre. Under mer än 100 år har Slakthusområdet försett Stockholm med råvaror, livsmedel och mathantverk av högsta kvalitet – ett matkulturellt arv som förvaltas och förstärks när området nu utvecklas.

Slakthusområdet – en stad i staden

Eric Dahlén gjorde entré som projekt- utvecklare på Einar Mattsson Projekt AB så sent som i september 2022. Han har KTH- bakgrund och mycket hög kompetens inom stadsutveckling. Eric kom närmast från en roll som projektledare på Exploateringskontoret på Stockholms stad. Där hade han ansvar för etapp 1 på Slakthusområdet och har full koll på hur området som helhet ska utvecklas.

”Stadens ambition är att omvandla området till en liten stad i staden där alla perspektiv finns tillgodosedda – bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden, kontor, butiker, restauranger, caféer och ett rikt kulturliv. Förut var Slakthusområdet som en egen liten värld med ett myller av verksamheter. Nu öppnas platsen upp och blir till en levande och dynamisk destination med tonvikt på mat och kultur”, berättar Eric.

Mobilitetslösningar är ett led i den hållbara stadsutvecklingen i Slakthusområdet. Eric är specialist på mobilitetsområdet och ger en liten vägledning.

”Mobilitet i fastighetsutveckling handlar om helhet, inte bara bilparkeringsplatser. I Slakthusområdet prioriteras gående och cyklister, medan bilar parkeras i mobilitetshus under mark. I mobilitetshusen kommer det finnas cykelpooler och annan service som förenklar livet”, förklarar Eric.

Bror Ekblom, projektutvecklare.

Li Cederwall-Frizzo, affärsutvecklingschef.

Eric Dahlén, projektutvecklare.

Alla arbetar på Einar Mattsson Projekt AB med framtiden i sikte och en av de ursprungliga byggnaderna från 1912 i bakgrunden.

En levande stad i historisk miljö

Det industriella arvet ska tillvaratas i Slakthusområdet. Arkitekturen ska vara av hög kvalitet, men nedtonad i förhållande till den gamla kulturmiljön. Nya byggnader ska sam- spela med de gamla i ton, kulör och material. Många tidstypiska och kulturhistoriskt viktiga miljöer och byggnader bevaras och utvecklas. Fina byggnadsdetaljer i stål, trä, betong, sten och tegel behålls intakta. Det arkitektoniska språket med fönster, tak- former, byggnadsdetaljer och rustika material förädlas och tolkas i nya byggnader. Den mångfald och brokighet som präglat industriområdet ska tas till vara i det nya stadsrummet. Parker, fickparker, torg och planteringar invid husen kommer att skapas för att tillföra grönska i miljön.

”De byggnader som behålls ska fyllas med nytt innehåll. Tanken har varit att behålla mycket av årsringen från 1910 och åtminstone en byggnad från varje decennium. På så sätt ska man kunna läsa av områdets historia och utveckling sedan det ursprungligen uppfördes”, berättar Eric.

Som exempel kommer Enskede Elverk från 1910 att bevaras i kvarteren där Einar Mattsson bygger sitt projekt. 

Einar Mattsson bygger i Kylrumskvarteren

Slakthusområden byggs i fyra etapper. Etapp 3, Kylrumskvarteren, ligger i Slakthusområdets sydvästra del där Enskedevägen begränsar söderut och Lindevägen västerut. På andra sidan Lindevägen ligger Einar Mattssons bostadsområde Trädskolan med 155 hyreslägenheter som företaget byggde 1990. Med andra ord kommer det nya projektet i princip att fördubbla Einar Mattssons långsiktiga närvaro och förvaltning i området.

Kylrumskvarteren kan liknas vid ett Slakthusområde i miniatyr och etappen omfattar cirka 600 bostäder varav 100 vård- och omsorgsboenden. I de nya kvarteren planeras även kontor samt lokaler i bottenvåningarna. Centralt i området anläggs också en större park, Södra Parken, och kvarteren får även tre fickparker.

Bror Ekblom är projektutvecklare och ansvarig på Einar Mattsson för bolagets projekt i Slakthusområdet. Entusiasmen går inte att ta miste på.

”Slakthusområdet blir en strålande stadsdel där många människor vill bo och leva. I den här miljön kommer våra hyresrätter, i kombination med det fantastiska läget, att bli mycket attraktiva och intressanta för en bred målgrupp. Att staden dessutom har en mycket ambitiös agenda i Slakthusområdet passar oss som planerar för en långsiktig förvaltning”.

Läs artikeln i sin helhet

Fråga oss