Vår fastighet Planerad

Sommaren

Södermalm

Sommaren

Projektet kvarteret Sommaren på Södermalm befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, och utformningen för området är ännu inte klar. Vår ambition är att bevara gården och tillföra platsen kvaliteter som gör den tillgänglig för fler. I dialog med Stockholms stad hoppas vi på sikt kunna tillföra platsen nya byggnader med lämplig verksamhet, såsom ett äldreboende.

Under 2021 förstärktes malmgårdens grund. Nu ska huset vila ett par år för att lägga sig stabilt på den nya grunden. Därefter ska vi renovera taket och fasaden.

Renoveringen av malmgården görs i samarbete med antikvarie och med hänsyn till husets kulturhistoriska värden.

Ny bebyggelse vid Hovings malmgård

Einar Mattsson planerar för och har ansökt till Stockholms stad om att bygga vårdboende i anslutning till Hovings Malmgård. Malmgården renoveras med varsamhet och omsorg för att användas av vård- och trygghetsboendena.

Ny bebyggelse

De nya byggnaderna planeras längs Alsnögatan samt på malmgårdens södra sida. De nya byggnadernas volymer och gestaltning är avvägda för att bibehålla malmgårdens centrala betydelse. Platsens kvaliteter gör den lämplig för ett trivsamt boende med en verksamhet som kan ta hand om malmgården. Planen är att en ny stadsgata skapas längs Alsnögatan ned mot vattnet, med byggnader väl anpassade till omgivningen.

Vårdboende, förskola och café

På platsen planeras för ett vårdboende med ca 90 platser och ca 30 lägenheter för trygghetsboende. Tillgången till en lugn innergård ger de boende möjlighet till en mötesplats för rekreation och socialt umgänge. Malmgården och vårdboendet kan även inrymma kommersiella lokaler för allmänheten och en förskola. Detta ger området möjlighet till liv och rörelse.

Trädgård

Malmgårdens öppna och upprustade trädgård bevarar det gröna stråket från Åsöberget och knyter visuellt an till malmgårdarnas ursprungliga funktion med odling och fruktträdgårdar. Trädgården bildar en inbjudande, grön oas i stenstaden med plats för lek och avkoppling. Från promenadstråket utefter Hammarby kanal ges möjlighet till inblick mot malmgården genom en öppen portik i söder.

---

230707
Vård och omsorgsboende med Hovings Malmgård som nav

221220
Status: Förutsättning för upprustning av Hovings malmgård och en levande stadsmiljö


20221116
Fortsatt arbete med Hovings Malmgård och kv Sommaren 10

Fakta

  • Alsnögatan 3 Adress:
  • Södermalm Område:
  • Hyresrätt Typ:

Om Hovings Malmgård

Hovings malmgård uppfördes 1770 i nyklassicistisk stil efter ritningar av Casper Christian Friese. Den ursprungliga ägaren, färgaren Carl Gustaf Hoving, lät uppföra byggnaden som kombinerad bostad och del av färgeriverksamheten. Fastigheten togs 1842 över av industri- och  tidningsmannen Lars Johan Hierta och blev då del av ett större  industriområde för tillverkning av bland annat stearinljus.

Hovings malmgård består idag av en kombinerad bostads- och industribyggnad. Den ursprungliga trädgården syns nordväst om huset. Den sydöstra delen renoverade Stockholms stad efter rivningarna av Liljeholmens stearinfabrik på 1970-talet. Sedan början av 2000-talet äger Einar Mattsson fastigheten. 

Fråga oss