Miljö och klimat 2

Vårt hållbarhetsarbete i alla dimensioner utgår från visionen ”Genom att hushålla med resurser skapar Einar Mattsson förutsättningar för hållbara livsmiljöer, nu och för framtiden.”

hållbarhet einar mattsson miljöbyggnad.jpg

Strategi

Under slutet av 2021 uppdaterade vi vår hållbarhetsstrategi baserat på strategiarbetet som påbörjades 2020. Mot bakgrund av ökade krav inom miljö och klimat, och våra egna ambitioner, fokuserar hållbarhetsstrategin i nuläget på den miljömässiga hållbarheten.

Vår strategi har några strategiska fokusområden som vi har omsatt till konkreta mål inom respektive bolag inom koncernen. För att arbeta mot målen pågår även en rad utvecklingsarbeten inom och mellan bolagen.

Våra fokusområden är:

Våra klimatmål har tre huvudsakliga utgångspunkter. Dels verksamhetens klimatkartläggning av verksamhetens klimatpåverkan. Dels vetenskapliga bedömningar av vilken takt som krävs av utsläppsminskningarna för att nå Parisavtalets mål om max 1,5 graders uppvärmning. Slutligen förhåller vi oss naturligtvis även till mål som formulerats nationellt, på kommunnivå och för vår bransch. Kopplat till klimatmålen har vi identifierat åtgärder för måluppfyllelse utifrån den kunskap som finns idag. I dagsläget inkluderar vi inte klimatkompensation som en åtgärd för att nå våra mål. Både åtgärder och mål ses över kontinuerligt för att följa utvecklingen.

Med 2020 som vårt basår ska vi:

  • Halvera våra klimatutsläpp i Scope 1–2 samt prioriterade Scope 3-kategorier till 2030
  • Uppnå netto-noll klimatutsläpp i Scope 1–2 samt prioriterade Scope 3-kategorier till 2045

För att nå hit har vi ytterligare höjt ribban för oss vad gäller energieffektivisering i alla led, från det dagliga arbetet med driftoptimering till mål för våra större ombyggnationer. Vi ska även öka andelen solceller på våra fastigheter och vi ställer även om i snabb takt till en helt fossilfri fordonsflotta.

Den främsta prioriterade kategorin inom Scope 3 är klimatpåverkan från vad och hur vi bygger våra hus. Därför har vi tagit fram en specifik plan med delmål fram till halverad klimatpåverkan år 2030 för byggnationen. Detta ska vi uppnå utan klimatkompenserande åtgärder. I första hand fokuserar vi på den omställning som behöver göras i branschen.

Även Stockholm upplever idag konsekvenserna av den påverkan vi haft på klimatet. För vår verksamhet är de främsta riskerna med klimatförändringarna förändrad nederbörd och skyfall samt ökande temperaturer. Vi bedriver därför ett arbete med att kartlägga våra sårbarheter för dessa risker och tar fram planer för åtgärder för att hantera riskerna.

Vatten kommer bli en allt viktigare resurs för oss. Vi arbetar därför målmedvetet för en effektivare vattenanvändning i fastighetsbeståndet med tex snålspolande kranar i fastigheterna och nedgrävda bevattningssystem för våra gårdar. Val av material är även viktigt för att minska lokala föroreningar av stadens dagvatten.

Ett fortsatt fokus i vårt miljöarbete är att säkerställa att de produkter och material vi använder vid byggnation är miljöbedömda och möter kriterierna för ”Accepteras” och ”Rekommenderas” enligt Byggvarubedömningen. Detta för att minska miljöpåverkan, möjliggöra framtida återbruk samt inte minst säkerställa en god inomhusmiljö för våra hyresgäster.

Att minimera avfall och verka för ökad sortering är ett kontinuerligt arbete på våra byggarbetsplatser. Vi har satt upp målet att avfallet inte får uppgå till mer än 20 kg per byggd area när vi bygger nytt och bygger om.

Vi har även senaste åren haft ett fokuserat arbete på att vidareutveckla möjligheterna för våra hyresgäster att källsortera än mera samt samla in sitt matavfall.  

Möjligheterna till återbruk är ett fokusområde och en naturlig del i vårt arbete vid ombyggnationer och renoveringar. Att vidareutveckla vårt arbete med hur vi kan bevara och återbruka mera är ett fokus i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.

Einar Mattsson har egen expertis inom trädgård och trädgårdsskötsel i form av en egen utemiljögrupp. Gruppens uppgift är att omhänderta våra befintliga utemiljöer. Med deras kompetens vidareutvecklar vi kontinuerligt den biologiska mångfalden på våra gårdar och ökar trivseln för våra hyresgäster. De är även expertstöd när vi utvecklar nya utemiljöer i våra nyproduktionsprojekt. Med deras kompetens inom förvaltning skapar vi långsiktigt hållbara attraktiva utemiljöer.

Om Einar Mattsson

Att jobba hos Einar Mattsson

Fråga oss