Ansvarsfulla affärer

Einar Mattsson är en stabil och långsiktig koncern som värnar om goda och hållbara affärsrelationer. Vår tillväxt bygger på starka värderingar och hög affärsetik genom hela värdekedjan. Tillsammans med ansvarstagande leverantörer och entreprenörer skapar vi värde för våra kunder och för staden.

Policys och riktlinjer

Vårt agerande sker på affärsetiska grunder. Vi skyddar såväl samarbetspartners som vår egen affär och verksamhet genom att tydligt ange i vår affärsetiska policy vilka riktlinjer som våra medarbetare har att följa. Det är viktigt för oss att den är känd och kommunicerad. Vi ska varken utsätta oss själva eller andra för situationer som skulle kunna utgöra en risk för muta eller bestickning. I tillägg har vår byggverksamhet en verksamhetspolicy. Den beskriver vårt förhållningssätt avseende kvalitets-, miljö-och arbetsmiljöarbete i våra byggprojekt. Även här understryks vikten av sunda affärsrelationer där vi inte tillåter personliga vinningar.

Visselblåsarfunktion

Vi är måna om att missförhållanden som berör företaget, och som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda, uppmärksammas och åtgärdas så tidigt som möjligt. Om det inte går att använda sig av de vanliga kommunikationsvägarna tillhandahåller vi en visselblåsarlösning med högsta sekretess. Med hjälp av denna kan personer verksamma inom Einar Mattsson rapportera angelägna händelser eller förhållanden som strider mot lagstiftning eller som det kan finnas ett allmänintresse av att det kommer fram. Alla anmälningar hanteras och handläggs av en extern part.

 

Vår leverantörskedja

Att även våra partners delar och efterlever våra värderingar och arbetssätt är viktigt. Därför ställer vi i våra avtal krav på efterlevnad av vår uppförandekod och byggverksamhetens verksamhetspolicy när så är relevant.

Sedan 2020 har vi en koncerngemensam inköpspolicy som bidrar till tydlighet och rätt förutsättningar från början i våra samarbeten. Genom att begränsa antalet underleverantörsled i vår verksamhet får vi bättre kontroll på vilka som finns på våra arbetsplatser. Vi tillåter maximalt två led av underleverantörer. Eventuella undantag ska godkännas av oss.

Vår uppförandekod baseras på den gemensamma uppförandekod som branschorganisationen Byggföretagen utarbetat för sina medlemmar. Vi kräver av samtliga leverantörer och entreprenörer att de lever upp till uppförandekoden.

Leverantörsbedömningar genomförs utifrån tre kriterier; finansiell stabilitet, fackliga krav och uppfyllande av samhällsskyldigheter. Bedömningarna sker med hjälp av olika verktyg samt genom samarbete med myndigheter och organisationer. Enligt bolagets inköpspolicy ska alla leverantörer granskas och uppfylla Einar Mattssons ställda krav för att bli en godkänd leverantör. För att säkerställa 100 procent godkända underleverantörer enligt koncernens inköpspolicy har bolaget en månadsvis uppföljning av inköpsstatistik.

För att säkerställa efterlevnaden av våra krav gör vi platsbesök och tar in självskattningsutvärderingar från leverantörer som vi bedömer ligga i riskzonen. Kraven följs upp i alla led i leverantörskedjan. Det årliga målet är att göra ett leverantörsbesök samt ta in fem självskattningsutvärderingar per år – allt med efterföljande åtgärdsplaner och uppföljningar. Urvalet av vilka leverantörer som kontrolleras sker efter riskvärdering och affärsmässig betydelse.

Om Einar Mattsson

Att jobba hos Einar Mattsson

Fråga oss